Latest News2021-02-01T10:06:29+07:00
2704, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

By |April 27th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณอมรเทพ เทพวิชิต หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 26 – 27 [...]

904, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

By |April 9th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานหน้าลิฟต์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยจัดให้มีกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว [...]

904, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น

By |April 9th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรผู้มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นให้กับบุคลากร โดยแบ่งเป็น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย 2. อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ [...]

104, 2021

สาขาระบบสารสนเทศ จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน

By |April 1st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาระบบสารสนเทศ จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน วันที่ 30 มีนาคม 2564 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม IS Next Step and Beyond โดยอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ [...]

2903, 2021

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 4 สู่สถานประกอบการ

By |March 29th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 4 สู่สถานประกอบการ วันที่ 29 มีนาคม 2564 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม 22-311 [...]

2503, 2021

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม ATI จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

By |March 25th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม ATI จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน วันที่ 25 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) จัดสอบหลักสูตร [...]

2203, 2021

สาขาการเงิน จัดกิจกรรม Finance Fair แสดงผลงานบริการวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

By |March 22nd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน จัดกิจกรรม Finance Fair แสดงผลงานบริการวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 22 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Finance Fair ณ ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ [...]

2103, 2021

สาขาการเงิน จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

By |March 21st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 21 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์สาขาการเงิน [...]

2003, 2021

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน

By |March 20th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน วันที่ 20 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Innovation Finance โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พันภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์สาขาการเงิน เข้าร่วมเปิดโครงการ [...]

1903, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการหลังวิกฤตการณ์โควิด-19

By |March 19th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 วันที่ 16 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับ พ.ต.ท.รัฐศักดิ์ [...]

503, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 4 “การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล”

By |March 5th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 4 “การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล” วันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และอีก 3 มหาวิทยาลัยในจังหวักนครราชสีมา [...]

103, 2021

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ มทร.อีสาน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ AUCC ผ่านระบบออนไลน์ และได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Rattanakosin Journal of Science and Technology

By |March 1st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ มทร.อีสาน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ AUCC ผ่านระบบออนไลน์ และได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Rattanakosin Journal of Science and Technology วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ [...]

2402, 2021

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์

By |February 24th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาการจัดการ ร่วมกับสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ ในรายวิชากิจการเพื่อสังคม โดยมี อาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา มีการบูรณาการการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ต่าง ๆ [...]

1802, 2021

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ERP-SAP Business One

By |February 18th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ERP-SAP Business One วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท ศาลาแดง จำกัด มอบเกียรติบัตรให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอน (ERP-SAP Business [...]

1802, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

By |February 18th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสระบัวเกลื่อน จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ [...]

1702, 2021

มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ สสว. ในการหารือมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับ SMEs

By |February 17th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ สสว. ในการหารือมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับ SMEs วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ระบิล [...]

1002, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ “แต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจกฎระเบียบ”

By |February 10th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ “แต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจกฎระเบียบ” สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “แต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจกฎระเบียบ” โดยมีระยะเวลาในการส่งผลงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 เพื่อนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ในการแต่งกายให้ถูกระเบียบ ซึ่งได้มีการตัดสินและประกาศผล [...]

1002, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ อบต.กระเบื้องใหญ่ เปิดโครงการ U2T

By |February 10th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ อบต.กระเบื้องใหญ่ เปิดโครงการ U2T วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้จัด “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล [...]

402, 2021

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนายก อบจ. คนใหม่

By |February 4th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนายก อบจ. คนใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา [...]

2701, 2021

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ประทาย ให้ความรู้ Smart Farmer เกษตรกรลูกค้า

By |January 27th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ประทาย ให้ความรู้ Smart Farmer เกษตรกรลูกค้า วันที่ 19 – 22 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ให้ความอนุเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาประทาย จังหวัดนครราชสีมา [...]

2001, 2021

อว. สัมภาษณ์ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ มทร.อีสาน

By |January 20th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

อว. สัมภาษณ์ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ มทร.อีสาน จากการที่หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ของ อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหลักสูตรหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) [...]

2912, 2020

คณะบริหารธุรกิจ รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิจากศิษย์เก่า M.B.A.

By |December 29th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิจากศิษย์เก่า M.B.A. วันที่ 29 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน 2 เครื่อง จากคุณเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (M.B.A.) [...]

2912, 2020

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดธนาคารออมสิน GSB SMEs Startup

By |December 29th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดธนาคารออมสิน GSB SMEs Startup วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ธนาคารออมสิน GSB SMEs Startup ประกาศผลรางวัลระดับประเทศ โจทย์ ประจำเดือนธันวาคม [...]

2912, 2020

คณะบริหารธุรกิจ ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่

By |December 29th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ณ ห้องลานธรรม ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้นิมนต์พระจากวัดสูงจอหอ จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ [...]

2912, 2020

ประชุมสภากาแฟ สำนักงานคณบดี

By |December 29th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมสภากาแฟ สำนักงานคณบดี วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมสภากาแฟ สำนักงานคณบดี โดยคณะผู้บริหารได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมด พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้เสนอแนะสิ่งต่าง ๆ และกล่าวถึงความรู้สึกในการทำงาน ทั้งนี้ได้มีการมอบต้นไม้ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อนำไปดูแล ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ท่ามกลางลมหนาวและต้นไม้เขียวขจี [...]

Go to Top