โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com
Latest News2021-02-01T10:06:29+07:00
2511, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ให้กับกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา

By |November 25th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ให้กับกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ณ โรงแรมชุนหลีแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นการจัดอบรมให้กับกลุ่มนักธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อ [...]

1511, 2021

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์

By |November 15th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา สภาวิชาชีพบัญชี ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams ในหัวข้อเรื่อง การควบคุมกำกับดูแลการบริหารสำนักงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชี ระหว่างผู้แทนของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา [...]

511, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สี่

By |November 5th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สี่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! ผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ Live [...]

511, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สาม

By |November 5th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สาม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! ผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ Live [...]

511, 2021

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบอธิการบดี มทร.อีสาน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน

By |November 5th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบอธิการบดี มทร.อีสาน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี ท่านผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [...]

311, 2021

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

By |November 3rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน [...]

311, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สอง

By |November 3rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สอง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! ผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ Live [...]

311, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง!

By |November 3rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! ผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ Live ผ่านเพจ [...]

311, 2021

เปิดบ้านบริหารธุรกิจ Open House 2564

By |November 3rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

เปิดบ้านบริหารธุรกิจ Open House 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ ได้ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกิจกรรม “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน Open House ครั้งที่ 9” ผ่านระบบออนไลน์ [...]

2510, 2021

ศูนย์บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูดิจิทัลกับการพัฒนาสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

By |October 25th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ศูนย์บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูดิจิทัลกับการพัฒนาสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูดิจิทัลกับการพัฒนาสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom [...]

2210, 2021

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม ATI จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

By |October 22nd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม ATI จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป วันที่ 22 ตุลาคม 2564 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ได้จัดให้มีการสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (P 1) [...]

2110, 2021

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)

By |October 21st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยอาจารย์สมเกียรติ์ [...]

1210, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำคลิปวิดีโอผลิตสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาแบบเปิด

By |October 12th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำคลิปวิดีโอผลิตสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาแบบเปิด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดทำโครงการผลิตสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ โดยการจัดทำคลิปวีดีโอรายวิชาพื้นฐาน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 10 รายวิชา ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2564 [...]

1110, 2021

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานคณะบริหารธุรกิจ

By |October 11th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา อาจารย์ [...]

810, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 กับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

By |October 8th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 กับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting วันที่ 8 ตุลาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [...]

810, 2021

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อบต. ชีวาน อำเภอพิมาย

By |October 8th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ลงพื้น​ที่​ช่วยเหลือ​ผู้ประสบอุทกภัย ณ อบต. ชีวาน อำเภอพิมาย วันที่ 7 ตุลาคม 2564 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ มทร.อีสาน ในนามมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ลงพื้น​ที่​ช่วยเหลือ​ผู้ประสบอุทกภัย​ ณ​ [...]

410, 2021

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

By |October 4th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน [...]

2809, 2021

คณบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาด ที่คว้ารางวัลชมเชยจากการแข่งขัน “CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์”

By |September 28th, 2021|Categories: Uncategorized|

คณบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาด ที่คว้ารางวัลชมเชยจากการแข่งขัน “CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์” วันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณพรรณ [...]

2209, 2021

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้แทน มทร.อีสาน มอบโล่ให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ

By |September 22nd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้แทน มทร.อีสาน มอบโล่ให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ วันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ส่งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2564 ให้แก่บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ [...]

2009, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ ETDA นำนักศึกษาฝึกเป็นโค้ชดิจิทัลชุมชน

By |September 20th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ ETDA นำนักศึกษาฝึกเป็นโค้ชดิจิทัลชุมชน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ตามโครงการพัฒนากำลังคน (Workforce) เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ (ภาคอีสาน) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านการไลฟ์สด (FB Live) [...]

1609, 2021

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ SAP Thailand และ ศาลาแดง ในการบูรณาการการเรียนการสอนด้วยซอฟต์แวร์ SAP Business One

By |September 16th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ SAP Thailand และ ศาลาแดง ในการบูรณาการการเรียนการสอนด้วยซอฟต์แวร์ SAP Business One วันที่ 14 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย [...]

1609, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563

By |September 16th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน [...]

1309, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์สอบมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ จากสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

By |September 13th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์สอบมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ จากสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วันที่ 13 กันยายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ขอรับการตรวจประเมิน [...]

2908, 2021

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams พัฒนาความรู้การออกแบบ UX/UI และการวิเคราะห์ธุรกิจ BA & Data Scientist

By |August 29th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams พัฒนาความรู้การออกแบบ UX/UI และการวิเคราะห์ธุรกิจ BA & Data Scientist วันที่ 29 สิงหาคม 2564 สาขาระบบสารสนเทศ [...]

2808, 2021

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams พัฒนาทักษะด้าน IT Support และการรับมือกับภาวะความเครียด

By |August 28th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams พัฒนาทักษะด้าน IT Support และการรับมือกับภาวะความเครียด วันที่ 28 สิงหาคม 2564 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ [...]

2508, 2021

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams

By |August 25th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ [...]

1308, 2021

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Train the Trainer ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

By |August 13th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Train the Trainer ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน [...]

608, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ส่งมอบสิ่งของให้แก่ สสจ.นม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน

By |August 6th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ส่งมอบสิ่งของให้แก่ สสจ.นม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน วันที่ 6 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ [...]

3007, 2021

คณะบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

By |July 30th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

คณะบริหารธุรกิจ ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดตัวชี้วัดค่ามาตรฐานความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายสนับสนุน โดยส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Microsoft office โดยวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นระยะเวลา 2 ปี ต่อเนื่อง และจัดให้มีการสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยชุดข้อสอบ Microsoft Office Specialist (MOS) [...]

3007, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา (สสจ.นม) ขอรับบริจาคสิ่งของ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ติดเชื้อ COVID-19 สถานะสีเขียวขณะรักษาตัวที่บ้าน

By |July 30th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา (สสจ.นม) ขอรับบริจาคสิ่งของ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ติดเชื้อ COVID-19 สถานะสีเขียวขณะรักษาตัวที่บ้าน วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [...]

1407, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ OKR ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

By |July 14th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ OKR ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน” กิจกรรมที่ 2 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ [...]

807, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

By |July 8th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ [...]

807, 2021

คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการดำรงตำแหน่ง

By |July 8th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการดำรงตำแหน่ง วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร [...]

807, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จับมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมวางแผนเพื่อจัดตั้งศูนย์สอบคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

By |July 8th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จับมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมวางแผนเพื่อจัดตั้งศูนย์สอบคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ได้ร่วมประชุมการวางแผนความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์สอบคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมีตัวแทนระหว่าง [...]

807, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ ETDA จัดโครงการพัฒนากำลังคน เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ (ภาคอีสาน)

By |July 8th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ ETDA จัดโครงการพัฒนากำลังคน เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ (ภาคอีสาน) วันที่ 24 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยได้รับการสนับสนุนจาก [...]

2406, 2021

การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

By |June 24th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting [...]

2406, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมทำ MOU กับโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Pre Degree แบบสะสมเครดิต และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

By |June 24th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมทำ MOU กับโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Pre Degree แบบสะสมเครดิต และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Pre [...]

1706, 2021

หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ ได้รับคัดเลือกเป็นคณาจารย์นิเทศสหกิจดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

By |June 17th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ ได้รับคัดเลือกเป็นคณาจารย์นิเทศสหกิจดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณาจารย์นิเทศสหกิจดีเด่น [...]

1706, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นผ่านระบบออนไลน์ Zoom

By |June 17th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน” กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [...]

1506, 2021

คณะบริหารธุรกิจ ออกแบบหลักสูตร Pre Degree ด้านบริหารธุรกิจ หวังสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ และสามารถต่อยอดสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

By |June 15th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ออกแบบหลักสูตร Pre Degree ด้านบริหารธุรกิจ หวังสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ และสามารถต่อยอดสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์จินตนา [...]

1106, 2021

คณะบริหารธุรกิจและคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินงานธุรกิจแบบคลัสเตอร์จากเส้นใยกัญชงและเส้นใยธรรมชาติ

By |June 11th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจและคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินงานธุรกิจแบบคลัสเตอร์จากเส้นใยกัญชงและเส้นใยธรรมชาติ ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยร่วมฝึก (Service Provider) ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินงานธุรกิจแบบคลัสเตอร์ คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชงและเส้นใยธรรมชาติ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมชุณหลีแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา [...]

3105, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 14

By |May 31st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 14 วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 14 ผ่านระบบ ZOOM โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล [...]

3105, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่นจากการเข้าร่วมนำเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ผ่านระบบ Zoom Meeting

By |May 31st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่นจากการเข้าร่วมนำเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 [...]

2805, 2021

คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่แจกเจลแอลกอฮอลล์ พ่นเสปรย์ฆ่าเชื้อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระเบื้องใหญ่ ตามโครงการ U2T สู้ภัยโควิด

By |May 28th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่แจกเจลแอลกอฮอลล์ พ่นเสปรย์ฆ่าเชื้อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระเบื้องใหญ่ ตามโครงการ U2T สู้ภัยโควิด วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย อาจารย์ ดร.วิรัตน์ บุตรวาปี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะกรรมการดำเนินโครงการ [...]

2305, 2021

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เตรียมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

By |May 23rd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เตรียมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน เพื่อยื่นขอเป็นศูนย์สอบกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) [...]

1305, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

By |May 13th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Overview และการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จด้วยเกณฑ์ EdPEx ผ่านระบบออนไลน์ [...]

1105, 2021

จิตอาสา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมรับสายด่วนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

By |May 11th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

จิตอาสา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมรับสายด่วนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และผู้มีจิตอาสาของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ [...]

1105, 2021

คณะบริหารธุรกิจนำเสนอผลงานสุดยอดนวัตกรรมสร้างโค้ชดิจิทัลชุมชน และสิ่งประดิษฐ์ในการแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรมให้กับรายการ Most News โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

By |May 11th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจนำเสนอผลงานสุดยอดนวัตกรรมสร้างโค้ชดิจิทัลชุมชน และสิ่งประดิษฐ์ในการแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรมให้กับรายการ Most News โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัย อาจารย์ ดร.อนิรุธ [...]

2704, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

By |April 27th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณอมรเทพ เทพวิชิต หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 26 – 27 [...]

904, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

By |April 9th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานหน้าลิฟต์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยจัดให้มีกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว [...]

904, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น

By |April 9th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรผู้มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นให้กับบุคลากร โดยแบ่งเป็น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย 2. อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ [...]

104, 2021

สาขาระบบสารสนเทศ จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน

By |April 1st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาระบบสารสนเทศ จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน วันที่ 30 มีนาคม 2564 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม IS Next Step and Beyond โดยอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ [...]

2903, 2021

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 4 สู่สถานประกอบการ

By |March 29th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 4 สู่สถานประกอบการ วันที่ 29 มีนาคม 2564 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม 22-311 [...]

2503, 2021

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม ATI จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

By |March 25th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม ATI จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน วันที่ 25 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) จัดสอบหลักสูตร [...]

2203, 2021

สาขาการเงิน จัดกิจกรรม Finance Fair แสดงผลงานบริการวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

By |March 22nd, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน จัดกิจกรรม Finance Fair แสดงผลงานบริการวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 22 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Finance Fair ณ ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ [...]

2103, 2021

สาขาการเงิน จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

By |March 21st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 21 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์สาขาการเงิน [...]

2003, 2021

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน

By |March 20th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน วันที่ 20 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Innovation Finance โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พันภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์สาขาการเงิน เข้าร่วมเปิดโครงการ [...]

1903, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการหลังวิกฤตการณ์โควิด-19

By |March 19th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 วันที่ 16 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับ พ.ต.ท.รัฐศักดิ์ [...]

503, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 4 “การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล”

By |March 5th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 4 “การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล” วันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และอีก 3 มหาวิทยาลัยในจังหวักนครราชสีมา [...]

103, 2021

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ มทร.อีสาน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ AUCC ผ่านระบบออนไลน์ และได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Rattanakosin Journal of Science and Technology

By |March 1st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ มทร.อีสาน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ AUCC ผ่านระบบออนไลน์ และได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Rattanakosin Journal of Science and Technology วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ [...]

2402, 2021

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์

By |February 24th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาการจัดการ ร่วมกับสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ ในรายวิชากิจการเพื่อสังคม โดยมี อาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา มีการบูรณาการการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ต่าง ๆ [...]

1802, 2021

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ERP-SAP Business One

By |February 18th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ERP-SAP Business One วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท ศาลาแดง จำกัด มอบเกียรติบัตรให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอน (ERP-SAP Business [...]

1802, 2021

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

By |February 18th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสระบัวเกลื่อน จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ [...]

1702, 2021

มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ สสว. ในการหารือมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับ SMEs

By |February 17th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ สสว. ในการหารือมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับ SMEs วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ระบิล [...]

1002, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ “แต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจกฎระเบียบ”

By |February 10th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ “แต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจกฎระเบียบ” สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “แต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจกฎระเบียบ” โดยมีระยะเวลาในการส่งผลงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 เพื่อนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ในการแต่งกายให้ถูกระเบียบ ซึ่งได้มีการตัดสินและประกาศผล [...]

1002, 2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ อบต.กระเบื้องใหญ่ เปิดโครงการ U2T

By |February 10th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ อบต.กระเบื้องใหญ่ เปิดโครงการ U2T วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้จัด “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล [...]

402, 2021

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนายก อบจ. คนใหม่

By |February 4th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนายก อบจ. คนใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา [...]

2701, 2021

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ประทาย ให้ความรู้ Smart Farmer เกษตรกรลูกค้า

By |January 27th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ประทาย ให้ความรู้ Smart Farmer เกษตรกรลูกค้า วันที่ 19 – 22 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ให้ความอนุเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาประทาย จังหวัดนครราชสีมา [...]

2001, 2021

อว. สัมภาษณ์ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ มทร.อีสาน

By |January 20th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

อว. สัมภาษณ์ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ มทร.อีสาน จากการที่หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ของ อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหลักสูตรหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) [...]

2912, 2020

คณะบริหารธุรกิจ รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิจากศิษย์เก่า M.B.A.

By |December 29th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิจากศิษย์เก่า M.B.A. วันที่ 29 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน 2 เครื่อง จากคุณเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (M.B.A.) [...]

2912, 2020

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดธนาคารออมสิน GSB SMEs Startup

By |December 29th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดธนาคารออมสิน GSB SMEs Startup วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ธนาคารออมสิน GSB SMEs Startup ประกาศผลรางวัลระดับประเทศ โจทย์ ประจำเดือนธันวาคม [...]

2912, 2020

คณะบริหารธุรกิจ ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่

By |December 29th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ณ ห้องลานธรรม ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้นิมนต์พระจากวัดสูงจอหอ จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ [...]

2912, 2020

ประชุมสภากาแฟ สำนักงานคณบดี

By |December 29th, 2020|Categories: ข่าวกิจกรรม|

ประชุมสภากาแฟ สำนักงานคณบดี วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมสภากาแฟ สำนักงานคณบดี โดยคณะผู้บริหารได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมด พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้เสนอแนะสิ่งต่าง ๆ และกล่าวถึงความรู้สึกในการทำงาน ทั้งนี้ได้มีการมอบต้นไม้ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อนำไปดูแล ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ท่ามกลางลมหนาวและต้นไม้เขียวขจี [...]

Go to Top