นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง และกิจกรรมที่ 2 เป็นการแสดงผลงานสหกิจศึกษา และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่จัดทำโครงงานหลังจากออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาจากทุกคณะในศูนย์กลางนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ 740 คน มีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ด้วย สำหรับรางวัลที่ได้รับ มีดังนี้

ภาคบรรยาย กลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ นางสาวจิณณพัต มะสูงเนิน ชื่อผลงาน การจัดทำแผนธุรกิจ แบรนด์ A

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวชลธิชา ฝ่ายหมื่นไวย์ ชื่อผลงาน คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและการบันทึกบัญชีในระบบ (E-Laas)

รางวัลชมเชย นางสาวกรชนก ฝ่ายกระโทก ชื่อผลงาน การวัดประสิทธิภาพของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผลต่อการทำคอนเทนต์การตลาด กรณีศึกษา โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช

ภาคบรรยาย กลุ่มที่ 3 นวัตกรรมสหกิจศึกษา

รางวัลชนะเลิศ นายหฤษฎ์ ประสิทธิ์ ชื่อผลงาน การพัฒนาจินตทัศน์ข้อมูลสถิติการยืมหนังสือด้วยกูเกิลดาต้าสตูดิโอ กรณีศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวเพชรน้ำผึ้ง ประจิตร ชื่อผลงาน การพัฒนาแบบฟอร์มใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ภาษีเจริญ กรณีศึกษา บริษัท ศาลาแดง จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพรชิตา พังหมื่นไวย และนางสาวบุปผา ชื่อผลงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนกกราฟิกเฟิร์นนิวส์

ภาคโปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกัญญารัตน์ จุลศรี ชื่อผลงาน การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี Global Processing System (GPS) ในการศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพจนา บามขุนทด และนางสาวตามอุรา สาดนุ่ม ชื่อผลงาน การพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ให้กับลูกค้าของบริษัท ปุณญพัฒน์ กรุ๊ป 2019 จำกัด

ภาคโปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 นวัตกรรมสหกิจศึกษา

รางวัลชนะเลิศ นางสาวจุฑามาศ กรุงแสนเมือง และนายวสัน แซ่เชียว ชื่อผลงาน คลังกราฟิกดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชย นางสาวมาริสา อินทร์ค้ำ ชื่อผลงาน การวิเคราะห์และออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ กรณีศึกษา ระบบจัดการห่วงโซ่อุปทาน

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว, บารมี โกนบาง : ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts