คณะบริหารธุรกิจ ดันแนวคิด MOC ของ Harvard Business School สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้คณบดีฯ ได้เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษหัว ข้อ “การสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน” และ “การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยคลัสเตอร์” พร้อม “ชี้แจงเอกสารเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลศักยภาพของคลัสเตอร์และความต้องการของประชาชน มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้คือข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 จังหวัด เพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1 โดยมี นางกรคณา ลืออดุลย์ ผอ.กลุ่มงานบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Video Conference/Webex ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้มีการนำแนวคิดของ Professor Michael E Porter จาก Microeconomics of Competitiveness (MOC), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา มาใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ให้กับคณะทำงานและสร้างเป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับนำมาใช้ในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ต่อไป นอกจากจากนี้การประชุมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญของคณะในการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข็มแข็งของจังหวัด และภูมิภาคสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ และการเป็นเครือข่ายด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน ของ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts