โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

BA Team Mania

Home/Tag:BA Team Mania

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อการสอนระบบการศึกษาแบบเปิด (MOOC) ให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

2024-07-24T16:49:32+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อการสอนระบบการศึกษาแบบเปิด (MOOC) ให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการผลิตสื่อ MOOC Phase 2 กิจกรรมที่ 1 อบรมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ในการผลิตสื่อการสอนระบบการศึกษาแบบเปิด (MOOC) ณ ห้อง 01507 ชั้น 5 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากรและคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้เชิญอาจารย์ ดร.สิริกานต์ ไชยสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรมและสื่อสร้างสรรค์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอนระบบการศึกษาแบบเปิด (MOOC) โดยให้อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม เลือกรายวิชาที่ต้องการ พร้อมกับกำหนดชื่อรายวิชาให้ดูน่าสนใจ กำหนดวัตถุประสงค์หลักของรายวิชา ขอบเขตของเนื้อหา รูปแบบวิธีการนำเสนอและสื่อที่ใช้ ระดับภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ และทักษะที่จำเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชาพื้นฐานของคณะบริหารธุรกิจ โดยให้บริการการเรียนรู้ในระบบ MOOC ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ ประกอบไปด้วย 6 รายวิชา ได้แก่ 1) รายวิชาการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ 2) รายวิชาภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจในศตวรรษที่ 21 3) รายวิชาธุรกิจดิจิทัลเชิงปฏิบัติการ 4) รายวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้นำในองค์กรยุคใหม่ 5) รายวิชาสาระสำคัญทางการตลาด และ 6) รายวิชาภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจในศตวรรษที่ 21 แก้วตา ชูทองหลาง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อการสอนระบบการศึกษาแบบเปิด (MOOC) ให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ2024-07-24T16:49:32+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2024-07-21T14:18:08+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่านพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ ลานสี่ฤดู ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มีบุคลากรและนักศึกษาจากประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขง ได้แก่ จีน เวียดนาม เมียนมา ลาว กัมพูชา และประเทศไทย เข้าร่วมกว่า 100 คน ชนานาถ ผดุงศิลป์/กุลเชษฐ ชุ่มเย็น: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง2024-07-21T14:18:08+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น (Pre-Degree) ประจำปีการศึกษา 2567

2024-07-19T15:59:23+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น (Pre-Degree) ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น (Pre-Degree) ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง จากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสุรนารีวิทยา พร้อมกับแนะนำคณะบริหารธุรกิจ จากนั้น อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้แนะแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรระยะสั้นและต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ รวมถึงการศึกษาต่อต่างประเทศ นอกจากนี้ ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง พาเดินเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สหกรณ์ร้านค้าคณะบริหารธุรกิจ และ BA BEAUTY SKIN CENTER ศูนย์ธุรกิจความงามครบวงจรภายใต้แบรนด์ BA ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการแล้วทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 18.00 น. สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน กับโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสุรนารีวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเรียนในรายวิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจและสามารถเก็บผลการเรียนได้ (Credit Bank) โดยผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถโอนผลการเรียนได้เมื่อเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเร็วกว่าระยะเวลาตามหลักสูตรกำหนด ภชนิตา หมายชัย: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.07.19 - ปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2567 [...]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น (Pre-Degree) ประจำปีการศึกษา 25672024-07-19T15:59:23+07:00

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้สุขภาพ สตรีไทยรุ่นใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม

2024-07-18T14:08:15+07:00

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้สุขภาพ สตรีไทยรุ่นใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้สุขภาพ สตรีไทยรุ่นใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม สู่การปฏิบัติแก่แกนนำนักศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่องการดูแลตนเองเพื่อป้องกันมะเร็งเต้านมและสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ครอบครัวและชุมชนได้ ทั้งนี้ มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายมากกว่า 100 คน กุลเชษฐ ชุ่มเย็น: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้สุขภาพ สตรีไทยรุ่นใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม2024-07-18T14:08:15+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ณ โรงแรมปัญจดารา

2024-07-18T12:14:12+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ณ โรงแรมปัญจดารา วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส อาจารย์ ดร.ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร อาจารย์รฐกฤษ ธนพิทชัย อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ปุกหุต และอาจารย์ศุภสิทธิ์ สมศรีใส ไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ณ โรงแรมปัญจดารา ถนนไชยณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สำหรับโครงการดังกล่าว จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและมีทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีธรรมาภิบาล ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประกอบกิจการแปรรูปแบบเศรษฐกิจสีเขียว สายชล จันทร์กรูด: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ณ โรงแรมปัญจดารา2024-07-18T12:14:12+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรม Internet of things: IoT มุ่งให้ผู้สอนบูรณาการร่วมศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ เสริมจุดเน้นมหาวิทยาลัย Agriculture Technology

2024-07-13T16:27:00+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรม Internet of things: IoT มุ่งให้ผู้สอนบูรณาการร่วมศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ เสริมจุดเน้นมหาวิทยาลัย Agriculture Technology วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) สำหรับธุรกิจ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01312 ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีอาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ และอาจารย์ศุภสิทธิ์ สมศรีใส อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) สำหรับธุรกิจ” มีการทำ Workshop การเขียนโปรแกรม IoT การเขียนโปรแกรมแจ้งเตือนผ่าน Line การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน IoT เป็นต้น การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน และการนำเทคโนโลยีมาสร้างสิ่งใหม่ให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ มีบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ศิริรัตน์ ใหญ่กลาง: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.07.13-14 - โครงการอบรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรม Internet of things: IoT มุ่งให้ผู้สอนบูรณาการร่วมศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ เสริมจุดเน้นมหาวิทยาลัย Agriculture Technology2024-07-13T16:27:00+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการความรู้ KM ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

2024-07-10T17:31:44+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการความรู้ KM ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการความรู้ KM ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting หัวข้อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยอาจารย์ ดร.พรพิมล อิฐรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี เอกพล อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรม มีคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย 20 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ได้รับทราบข้อมูล รวมทั้งแนวคิด การวางแผนการศึกษา และประสบการณ์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สายชล จันทร์กรูด: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข้อมูล

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการความรู้ KM ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก2024-07-10T17:31:44+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าใจระเบียบ กฎเกณฑ์ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน

2024-07-09T15:03:41+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าใจระเบียบ กฎเกณฑ์ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งภายในกิจกรรม ได้มีการแนะนำคณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ จากนั้นเป็นการให้คำแนะนำ ความรู้ ความเข้าใจ กับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบเกี่ยวกับการเรียนการสอน คุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ แผนการพัฒนาและการประกันคุณภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาเพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ระเบียบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของคณะ สาขาวิชา โปรแกรมวิชา รวมถึงสวัสดิการและประโยชน์ที่นักศึกษาพึงได้รับ การแนะนำร้านค้าสหกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งกิจการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในคณะบริหารธุรกิจ จากนั้นได้เปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองได้มีข้อซักถามรวมถึงการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชนานาถ ผดุงศิลป์ : ข่าว อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : เรียบเรียงข่าว บุปผา ศรีอารามย์ : ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.07.07 - ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าใจระเบียบ กฎเกณฑ์ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน2024-07-09T15:03:41+07:00

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดงานแถลงข่าวการประกวด BA AMBASSADOR 2024 เวทีแห่งการเฟ้นหาฑูตทางด้านบริหารธุรกิจแห่งอนาคต

2024-07-04T15:06:10+07:00

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดงานแถลงข่าวการประกวด BA AMBASSADOR 2024 เวทีแห่งการเฟ้นหาฑูตทางด้านบริหารธุรกิจแห่งอนาคต วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดงานแถลงข่าวการประกวด BA AMBASSADOR 2024 เวทีแห่งการเฟ้นหาทูตทางด้านบริหารธุรกิจแห่งอนาคต ณ ลานกิจกรรม 4 ฤดู ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และ Live สดผ่านทางเพจสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และเพจคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวดรวมทั้งผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานได้มีการแจ้งกำหนดการจัดงาน การประกวด BA AMBASSADOR 2024 ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้แนวคิด “Korat Cultural Patrimony for Future Business” มรดกทางวัฒนธรรมโคราชสู่อนาคตทางธุรกิจ ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567 ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอศักยภาพของนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ร่วมทำกิจกรรมของส่วนรวม สำหรับกิจกรรมนี้แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท คือ ผู้ชาย ผู้หญิง และเพศทางเลือก โดยมีผู้เข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 15 คน นอกจากนี้ยังได้มีการแจ้งให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดได้ทราบเกี่ยวกับรูปแบบการประกวด ชุดแต่งกายที่ใช้ในการประกวด รวมทั้งได้มีการจับฉลากเพื่อเลือกหมายเลขของผู้เข้าประกวด โดยผลการจับฉลาก สาขาการตลาด ได้หมายเลข 1 สาขาระบบสารสนเทศ ได้หมายเลข 2 สาขาการบัญชี ได้หมายเลข 3 สาขาการการเงิน ได้หมายเลข 4 และสาขาการจัดการ ได้หมายเลข 5 กุลเชษฐ ชุ่มเย็น: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.07.03 [...]

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดงานแถลงข่าวการประกวด BA AMBASSADOR 2024 เวทีแห่งการเฟ้นหาฑูตทางด้านบริหารธุรกิจแห่งอนาคต2024-07-04T15:06:10+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง แบ่งปันความสุขและสร้างรอยยิ้มสู่น้อง ๆ

2024-07-04T13:00:46+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง แบ่งปันความสุขและสร้างรอยยิ้มสู่น้อง ๆ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทางสงฆ์ ซึ่งทางคณะฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดสูงจอหอ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มาประกอบพิธีทางสงฆ์และรับบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ อีกทั้งยังได้นำสิ่งของที่ได้รับบางส่วนไปบริจาคให้กับโรงเรียนขนาดเล็กบริเวณใกล้เคียง เป็นการมอบรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ และคุณครูต่อไป ชนานาถ ผดุงศิลป์: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด: 67.07.04 - ทำบุญตักบาตร

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบสิ่งของถวายวัดและส่งต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง แบ่งปันความสุขและสร้างรอยยิ้มสู่น้อง ๆ2024-07-04T13:00:46+07:00
Go to Top