รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : High Vocational Certificate Program in Accounting

เปิดสอน : ปวส. 2 ปี

มุ่งเน้นผลิตผู้มีความรู้และทักษะปฏิบัติงานในระดับเทคนิคด้านบัญชี สำหรับการทำงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสามารถประกอบอาชีพอิสระและสามารถพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่องด้วยความมานะอดทน โดยเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี ตลอดจนมีความรับผิดชอบเสียสละต่อสังคมและประเทศชาติ

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)

  • ภาคปกติ 5,000 บาท

กองทุนกู้ยืม : กยศ.

แนวทางการประกอบอาชีพ

  1. ผู้ทำบัญชี
  2. ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  3. ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
  4. พนักงานบัญชีหน่วยงานรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
  5. พนักงานบัญชีบริษัทเอกชน
  6. เจ้าของกิจการ

หลักสูตร 2 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานการบัญชีหรือเทียบเท่า