คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Happy workplace come back to school สร้างองค์กรแห่งความสุข สู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Happy workplace come back to school ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การสร้างองค์กรแห่งความสุข และการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน และให้บุคลากรทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัญชลี บุปผามาลา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การสร้างความสุขและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว คณะบริหารธุรกิจ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การเสริมสร้างบรรยากาศการทำงาน แบบ Happy workplace เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2567 นำไปสู่ “องค์กรแห่งความสุข” ที่ประกอบไปด้วย ปัจจัย 8 คือ 1) สุขภาพดี (Happy Body) 2) รู้จักผ่อนคลาย (Relax) 3) คุณธรรม (Happy Soul) 4) การรู้จักใช้เงินเป็น (Happy Money) 5) ครอบครัวดี 6) การมีน้ำใจ (Happy Heart) 7) การใฝ่หาความรู้ (Happy Brain) และ 8) สังคมดี (Happy Society) ซึ่งต้องมี 3 สิ่งไปพร้อมกัน ได้แก่ ความสุขของบุคลากรในองค์กร องค์กรที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสถานที่ทำงานต้องมีความปลอดภัยสภาพแวดล้อมที่ดี

สุพจน์ อภิรักษ์ธารา: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว
บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ

ดาวน์โหลดอัลบั้มรูปภาพ: 67.06.05-06 – Happy Work Place

หมวดหมู่

Recent Posts