ผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา
อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
anirut.pi@rmuti.ac.th
อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร
อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจรรองคณบดีฝ่ายบริหาร
sukanda.kl@rmuti.ac.th
อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์
อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
wannuda.pe@rmuti.ac.th
อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์
อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
jintana.km@rmuti.ac.th
อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ
อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
napan.si@rmuti.ac.th​
นางนฤชล พันธุรัตน์
นางนฤชล พันธุรัตน์รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี
naruechon.ko@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3695

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุลหัวหน้าสาขาการบัญชี
somsak.ji@rmuti.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์หัวหน้าสาขาการเงิน
thanapin@rmuti.ac.th
อาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ
อาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับหัวหน้าสาขาการจัดการ
chartaya@rmuti.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์หัวหน้าสาขาการตลาด
chatchai.in@rmuti.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดชหัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ
nonglakp@rmuti.ac.th