ผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา
อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร
อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจรรองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์
อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์
อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ
อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางนฤชล พันธุรัตน์
นางนฤชล พันธุรัตน์รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี
naruechon.ko@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3695

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุลหัวหน้าสาขาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์หัวหน้าสาขาการเงิน
อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม
อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรมหัวหน้าสาขาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์หัวหน้าสาขาการตลาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดชหัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ