ผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร
อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจรรองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดินรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์
อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ
อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางนฤชล พันธุรัตน์
นางนฤชล พันธุรัตน์รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุลหัวหน้าสาขาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์หัวหน้าสาขาการเงิน
อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม
อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรมหัวหน้าสาขาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์หัวหน้าสาขาการตลาด
อาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช
อาจารย์นงลักษ์ อันทะเดชหัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ