อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ

อาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ
อาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับหัวหน้าสาขาการจัดการ
chartaya@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3632
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย
rabill.po@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3609
อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม
อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม
amphaphorn.le@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3630
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม
saowaluk.ji@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3632
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น
Maejo60@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3631
อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร
อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร
ow.sukanda@gmail.com
เบอร์ภายใน 3632
อาจารย์ ดร.นรรัฐ รื่นกวี
อาจารย์ ดร.นรรัฐ รื่นกวี
norrarat.ru@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3632
อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา
อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา
Anirut87@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3631
อาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน
อาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน
job_atcharawan@yahoo.com
เบอร์ภายใน 3632
อาจารย์แพนศรี บาตรโพธิ์
อาจารย์แพนศรี บาตรโพธิ์
pansri.pi@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3622
อาจารย์นวินดา ซื่อตรง
อาจารย์นวินดา ซื่อตรง
air_and@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3631
อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ
อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ
woraanong.th@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3633
อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ
อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ
natcha.mm5@gmail.com
เบอร์ภายใน 3631
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์
nilubon.du@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3632
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ปุกหุต
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ปุกหุต
Tuesday.p@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3632
อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ เรืองศรีโรจน์
อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ เรืองศรีโรจน์
thapanee057@gmail.com
เบอร์ภายใน 3632
อาจารย์ณัฐณิชา นิสัยสุข
อาจารย์ณัฐณิชา นิสัยสุข
natnicha.ni@gmail.com
เบอร์ภายใน 3632
อาจารย์ ดร.วรันณ์ธร วิมุตติสุขสุนทร
อาจารย์ ดร.วรันณ์ธร วิมุตติสุขสุนทร
warantorn.wi@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3632
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม
thanapong.ch@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3632
อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์
อาจารย์เสนีย์ หวายทิพย์
senee.wa@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3632