อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ

อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม
อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรมหัวหน้าสาขาการจัดการ
ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย
ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย
อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา
อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา
ผศ.ดร.ปฏิมา ถนิมกาญจน์
ผศ.ดร.ปฏิมา ถนิมกาญจน์
อาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ
อาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม
ผศ.ดร.พรทิพย์ รอดพ้น
ผศ.ดร.พรทิพย์ รอดพ้น
อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร
อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร
อาจารย์ ดร.นรรัฐ รื่นกวี
อาจารย์ ดร.นรรัฐ รื่นกวี
อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา
อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา
อาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน
อาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน
อาจารย์แพนศรี บาตรโพธิ์
อาจารย์แพนศรี บาตรโพธิ์
อาจารย์นวินดา ซื่อตรง
อาจารย์นวินดา ซื่อตรง
อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ
อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ
อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ
อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ
อาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์
อาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ปุกหุต
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ปุกหุต
อาจารย์ฐาปนีย์ เรืองศรีโรจน์
อาจารย์ฐาปนีย์ เรืองศรีโรจน์(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ณัฐณิชา นิสัยสุข
อาจารย์ณัฐณิชา นิสัยสุข
อาจารย์วรันณ์ธร วิมุตติสุขสุนทร
อาจารย์วรันณ์ธร วิมุตติสุขสุนทร
อาจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม
อาจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม