อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุลหัวหน้าสาขาการบัญชี
ผศ.ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย
ผศ.ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย
ผศ.ดร.พลานุช คงคา
ผศ.ดร.พลานุช คงคา
อาจารย์ ดร.ชุติมา นาคประสิทธิ์
อาจารย์ ดร.ชุติมา นาคประสิทธิ์
อาจารย์ ดร.อุษณา แจ้งคล้อย
อาจารย์ ดร.อุษณา แจ้งคล้อย
ผศ.ดร.พร้อมพร ภูวดิน
ผศ.ดร.พร้อมพร ภูวดิน
อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ธงไชย
อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ธงไชย
ผศ.นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์
ผศ.นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์
ผศ.สุมาลี เอกพล
ผศ.สุมาลี เอกพล(ลาศึกษาต่อ)
ผศ.บุษบงกช บุญกุศล
ผศ.บุษบงกช บุญกุศล
ผศ.สุนิษา ธงจันทร์
ผศ.สุนิษา ธงจันทร์
อาจารย์พรพิมล อิฐรัตน์
อาจารย์พรพิมล อิฐรัตน์
อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์
อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์
อาจารย์ศรัญญา คมขุนทด
อาจารย์ศรัญญา คมขุนทด
อาจารย์กิตติมา ทางนะที
อาจารย์กิตติมา ทางนะที
อาจารย์เกศชฎา ธงประชา
อาจารย์เกศชฎา ธงประชา(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์นวลปรางค์ แจบไธสง
อาจารย์นวลปรางค์ แจบไธสง(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ ดร.ศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ
อาจารย์ ดร.ศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ