อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุลหัวหน้าสาขาการบัญชี
somsak.ji@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3611
ผศ.ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย
ผศ.ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย
somjai.bo@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3615
ผศ.ดร.พลานุช คงคา
ผศ.ดร.พลานุช คงคา
palanuch.ko@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3615
อาจารย์ ดร.ชุติมา นาคประสิทธิ์
อาจารย์ ดร.ชุติมา นาคประสิทธิ์
เบอร์ภายใน 3612
อาจารย์ ดร.อุษณา แจ้งคล้อย
อาจารย์ ดร.อุษณา แจ้งคล้อย
song_usana@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3615
ผศ.ดร.พร้อมพร ภูวดิน
ผศ.ดร.พร้อมพร ภูวดิน
promporn.po@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3605
อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ธงไชย
อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ธงไชย
janpen.th@gmail.com
เบอร์ภายใน 3615
ผศ.นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์
ผศ.นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์
natsawan@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3614
ผศ.สุมาลี เอกพล
ผศ.สุมาลี เอกพล(ลาศึกษาต่อ)
sumalee.ak@rmuti.ac.th
ผศ.บุษบงกช บุญกุศล
ผศ.บุษบงกช บุญกุศล
เบอร์ภายใน 3614
ผศ.สุนิษา ธงจันทร์
ผศ.สุนิษา ธงจันทร์
sunisa.th@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3612
อาจารย์พรพิมล อิฐรัตน์
อาจารย์พรพิมล อิฐรัตน์
pornpimon.lo@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3611
อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์
อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์
เบอร์ภายใน 3602
อาจารย์ศรัญญา คมขุนทด
อาจารย์ศรัญญา คมขุนทด
eva-popeye@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3612
อาจารย์กิตติมา ทางนะที
อาจารย์กิตติมา ทางนะที
เบอร์ภายใน 3612
อาจารย์เกศชฎา ธงประชา
อาจารย์เกศชฎา ธงประชา(ลาศึกษาต่อ)
kedchada@hotmail.com
อาจารย์นวลปรางค์ แจบไธสง
อาจารย์นวลปรางค์ แจบไธสง(ลาศึกษาต่อ)
เบอร์ภายใน 3612
ผศ.ดร.ศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ
ผศ.ดร.ศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ