อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุลหัวหน้าสาขาการบัญชี
somsak.ji@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3611
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย
somjai.bo@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3615
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา
palanuch.ko@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3615
อาจารย์ ดร.อุษณา แจ้งคล้อย
อาจารย์ ดร.อุษณา แจ้งคล้อย
song_usana@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3615
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน
promporn.po@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3605
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์
natsawan@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3614
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี เอกพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี เอกพล(ลาศึกษาต่อ)
sumalee.ak@rmuti.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบงกช บุญกุศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบงกช บุญกุศล
busabongkot.bo@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3614
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิษา ธงจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิษา ธงจันทร์
sunisa.th@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3612
อาจารย์พรพิมล อิฐรัตน์
อาจารย์พรพิมล อิฐรัตน์
pornpimon.lo@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3611
อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์
อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์(ลาศึกษาต่อ)
somkiat.ch@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3602
อาจารย์ศรัญญา คมขุนทด
อาจารย์ศรัญญา คมขุนทด
eva-popeye@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3612
อาจารย์กิตติมา ทางนะที
อาจารย์กิตติมา ทางนะที
ktangnatee@gmail.com
เบอร์ภายใน 3612
อาจารย์เกศชฎา ธงประชา
อาจารย์เกศชฎา ธงประชา
kedchada@hotmail.com
เบอร์ภายใน 3612
อาจารย์นวลปรางค์ แจบไธสง
อาจารย์นวลปรางค์ แจบไธสง
เบอร์ภายใน 3612
อาจารย์มนฑกาล พงษ์เกษม
อาจารย์มนฑกาล พงษ์เกษม
monthakan.bh@rmuti.ac.th
อาจารย์ศรัณย์พร รักษาพงษ์
อาจารย์ศรัณย์พร รักษาพงษ์
saranphon.ra@rmuti.ac.th
อาจารย์รสา เฉื่อยมณี
อาจารย์รสา เฉื่อยมณี
rasa.ch@rmuti.ac.th