บุคลากรฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร
อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจรรองคณบดีฝ่ายบริหาร
sukanda.kl@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3602
อาจารย์ศรัญญา คมขุนทด
อาจารย์ศรัญญา คมขุนทดผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
sarunya.ko@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3633
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
sirichai.ki@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3697
นายสุพจน์ อภิรักษ์ธารา
นายสุพจน์ อภิรักษ์ธาราหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
supoj.ap@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3690
นางสาวศิริรัตน์ ใหญ่กลาง
นางสาวศิริรัตน์ ใหญ่กลางเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน 3690
นางสาวสายชล จันทร์กรูด
นางสาวสายชล จันทร์กรูดเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
saichon.co@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3696
นางสาวธนพร มีมะแม
นางสาวธนพร มีมะแมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
thanaporn.me@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3687
นายอติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์
นายอติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์นักวิชาการศึกษา
athiroj.wo@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3692
นายทรงวิทย์ เนื่องหล้า
นายทรงวิทย์ เนื่องหล้านักวิชาการศึกษา
songwit.nu@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3697
นางสาวบุปผา ศรีอารามย์
นางสาวบุปผา ศรีอารามย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
b.sriaram@gmail.com
นายเศกสันต์ เพียรงูเหลือม
นายเศกสันต์ เพียรงูเหลือมช่างเทคนิค
saksanp17@gmail.com
เบอร์ภายใน 3601
นายองอาจ ตอนกลาง
นายองอาจ ตอนกลางพนักงานขับรถยนต์
aongart.to@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3687
นางสมพิศ พะนา
นางสมพิศ พะนาพนักงานอาคารสถานที่