บุคลากรฝ่ายบริหาร

อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์
อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ
อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย กิ่งสีดา
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย กิ่งสีดาผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
นายสุพจน์ อภิรักษ์ธารา
นายสุพจน์ อภิรักษ์ธาราหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวศิริรัตน์ ใหญ่กลาง
นางสาวศิริรัตน์ ใหญ่กลางเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสายชล จันทร์กรูด
นางสาวสายชล จันทร์กรูดเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุนีย์ ดีเลิศ
นางสาวสุนีย์ ดีเลิศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางธนพร การชงัด
นางธนพร การชงัดเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์
นายอติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์นักวิชาการศึกษา
นายพงศธร อาจมะเริง
นายพงศธร อาจมะเริงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายทรงวิทย์ เนื่องหล้า
นายทรงวิทย์ เนื่องหล้านักวิชาการศึกษา
นายเศกสันต์ เพียรงูเหลือม
นายเศกสันต์ เพียรงูเหลือมพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
นายองอาจ ตอนกลาง
นายองอาจ ตอนกลางพนักงานขับรถยนต์
นางสมพิศ พะนา
นางสมพิศ พะนาพนักงานอาคารสถานที่