คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าใจระเบียบ กฎเกณฑ์ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ซึ่งภายในกิจกรรม ได้มีการแนะนำคณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ จากนั้นเป็นการให้คำแนะนำ ความรู้ ความเข้าใจ กับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบเกี่ยวกับการเรียนการสอน คุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ แผนการพัฒนาและการประกันคุณภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาเพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ระเบียบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของคณะ สาขาวิชา โปรแกรมวิชา รวมถึงสวัสดิการและประโยชน์ที่นักศึกษาพึงได้รับ การแนะนำร้านค้าสหกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งกิจการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในคณะบริหารธุรกิจ จากนั้นได้เปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองได้มีข้อซักถามรวมถึงการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

ชนานาถ ผดุงศิลป์ : ข่าว
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : เรียบเรียงข่าว
บุปผา ศรีอารามย์ : ภาพ

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.07.07 – ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts