บุคลากรฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์
อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
wannuda.pe@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3605
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิษา ธงจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิษา ธงจันทร์ผู้ช่วยคณบดีด้านนโยบายและแผน
sunisa.th@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3612
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา
nilubon.du@rmuti.ac.th
นายสุพจน์ อภิรักษ์ธารา
นายสุพจน์ อภิรักษ์ธาราหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
supoj.ap@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3690
นางพุทธมาศ สายมนตรี
นางพุทธมาศ สายมนตรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
puttamas.to@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3687