บุคลากรฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดินรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิษา ธงจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิษา ธงจันทร์ผู้ช่วยคณบดีด้านนโยบายและแผน
อาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์
อาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา
นายสุพจน์ อภิรักษ์ธารา
นายสุพจน์ อภิรักษ์ธาราหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางพุทธมาศ สายมนตรี
นางพุทธมาศ สายมนตรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพรชนก มนัสการ
นางสาวพรชนก มนัสการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป