โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com
Loading...
หน้าหลัก2024-07-03T09:26:02+07:00

คณะบริหารธุรกิจ

มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในการผลิตบุคลากร นักปฏิบัติทางด้านบริหารที่มีความชำนาญ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตสำนึกในการสร้างคุณค่าแก่สังคมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัย
(Philosophy of Education)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มุ่งผลิตนักปฏิบัติ โดยการศึกษามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมความรู้ ทักษะวิชาชีพและวิชาการ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีแนวคิดและคุณสมบัติความเป็นผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อการสอนระบบการศึกษาแบบเปิด (MOOC) ให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

By |July 24th, 2024|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

By |July 20th, 2024|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น (Pre-Degree) ประจำปีการศึกษา 2567

By |July 19th, 2024|Tags: , , , |

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้สุขภาพ สตรีไทยรุ่นใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม

By |July 18th, 2024|Tags: , , , |

ข่าวการประชุม

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2567

By |June 13th, 2024|Tags: , , , |

สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ ราชมงคลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567

By |April 25th, 2024|Tags: , , , , |

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2567

By |April 22nd, 2024|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2567

By |March 26th, 2024|Tags: , , , |

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์

By |August 29th, 2023|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ หนึ่งเดียวจาก มทร.อีสาน ได้รับอนุมัติหลักสูตร Non-Degree จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

By |August 9th, 2023|Tags: , , , |

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการจัดอันดับจาก AD scientifics index 2023 ประเทศไทย

By |July 30th, 2023|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ เชิญบุคคลสำคัญของจังหวัดและภาคธุรกิจ เป็นอาจารย์พิเศษส่งต่อความรู้ให้นักศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2566 นี้

By |July 10th, 2023|Tags: , , , |

ทำไมต้องเลือกคณะบริหารธุรกิจ ?

คณะบริหารธุรกิจ มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย พร้อมหลักสูตรใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในสาขาที่มีความทันสมัย ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงานโดยตรง

เรานำเสนอแพ็คเกจการฝึกอบรมที่หลากหลายในสาขาวิชาต่างๆและสามารถเสนอโอกาสในการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีที่สุด หากนั่งอยู่ในห้องกับครูฝึกและมีโอกาสพูดคุยกับผู้เรียนคนอื่น ๆ ฟังดูดีสำหรับคุณเราสามารถเสนอสิ่งนี้ได้ หากคุณต้องการเรียนในเวลาของคุณเองและด้วยความเร็วของคุณเองสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกของเรา

หากคุณต้องการเรียนในเวลาของคุณเองและด้วยความเร็วของคุณเองหนึ่งในแพ็คเกจอีเลิร์นนิงของเราอาจเหมาะกับคุณ มีทางเลือกที่สามซึ่งคุณชอบเสียงของทั้งคู่ แต่อาจไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมดได้นี่คือเมื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานกลายเป็นของตัวเอง

Go to Top