หน้าหลัก2023-04-03T09:39:45+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566
อาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ
อาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับหัวหน้าสาขาการจัดการ

ข่าวสารต่าง ๆ

คณะบริหารธุรกิจ เปิดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)

By |March 1st, 2023|Tags: , , , , |

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา “Digital Disruption and Entrepreneurship ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” จุดประกายความคิดในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

By |October 19th, 2022|

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาข้ามศาสตร์ ระหว่างสาขาการจัดการและสาขาการเงิน

By |October 3rd, 2022|

Go to Top