หน้าหลัก2024-06-24T09:49:50+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2567

สารจากหัวหน้าสาขาการจัดการ

ข่าวสารต่าง ๆ

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดสอบการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์

By |July 19th, 2024|Tags: , , , |

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล โรงงานอิชิตัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

By |July 18th, 2024|Tags: , , , |

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการจัดการข้อมูลด้วย VLookup & Pivot Table และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน”

By |July 17th, 2024|Tags: , , , |

Go to Top