หน้าหลัก2023-12-21T15:34:58+07:00

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2567

สารจากหัวหน้าสาขาการจัดการ

ข่าวสารต่าง ๆ

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

By |March 20th, 2024|Tags: , , , |

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดอบความรู้ให้นักศึกษาในโครงการ Soft Skills for New Gen

By |March 4th, 2024|Tags: , , , |

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทบทวนการจัดทำแผนการตลาด การซื้อขาย และเชื่อมโยงการตลาด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

By |March 2nd, 2024|Tags: , , , |

Go to Top