คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน (SME’s Green Growth) หนึ่งเดียวของ มทร.อีสาน ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พร้อมต่อยอดสู่การเรียนระดับบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ

2024-03-31T17:20:02+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน (SME’s Green Growth) หนึ่งเดียวของ มทร.อีสาน ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พร้อมต่อยอดสู่การเรียนระดับบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ วันที่ 31 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน (SME’s Green Growth) ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ณ ห้องอิมพีเรียล 2-4 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จการเรียนหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 30 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตร จำนวน 15 คน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ฐานคิด BCG Model นำมาสู่การสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและลดผลกระทบในการดำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอน 3 รายวิชา ได้แก่ 1) รายวิชาธุรกิจสีเขียว 2) นวัตกรรมธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน และ 3) การตลาดเชิงประสบการณ์ยุคดิจิทัล ชลธร นาคดิลก: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.03.31 - มอบใบประกาศฯ หลักสูตร SMEs Green Growth [...]