หน้าหลัก2024-05-28T11:25:42+07:00

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2567

สารจากหัวหน้าสาขาการบัญชี

ข่าวสารต่าง ๆ

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

By |May 16th, 2024|Tags: , , , , |

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

By |May 9th, 2024|Tags: , , , |

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมยกร่างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)

By |March 7th, 2024|Tags: , , , , |

Go to Top