หน้าหลัก2022-11-22T10:23:17+07:00

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566

สารจากหัวหน้าสาขาการบัญชี

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน

ในนามตัวแทนสาขาการบัญชี ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน แห่งนี้ ขอบคุณทุกคนที่ให้ความเชื่อมั่น สาขาการบัญชี มีความพร้อมที่จะหล่อหลอมนักศึกษาทุกคนให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่พร้อมสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน และพร้อมที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถปรับตัวสำหรับการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดก็ตาม สุดท้ายก็หวังว่านักศึกษาจะได้เข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขทุกคน

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุลหัวหน้าสาขาการบัญชี

ข่าวสารต่าง ๆ

สาขาการบัญชี ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

By |September 23rd, 2022|

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing

By |December 18th, 2021|

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์

By |November 15th, 2021|

Go to Top