หน้าหลัก2022-11-22T10:23:17+07:00

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566

สารจากหัวหน้าสาขาการบัญชี

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน

ในนามตัวแทนสาขาการบัญชี ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน แห่งนี้ ขอบคุณทุกคนที่ให้ความเชื่อมั่น สาขาการบัญชี มีความพร้อมที่จะหล่อหลอมนักศึกษาทุกคนให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่พร้อมสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน และพร้อมที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถปรับตัวสำหรับการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดก็ตาม สุดท้ายก็หวังว่านักศึกษาจะได้เข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขทุกคน

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุลหัวหน้าสาขาการบัญชี

ข่าวสารต่าง ๆ

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี

By |May 24th, 2023|Tags: , , , |

สาขาการบัญชี จัดอบรมความรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนและการบัญชีชั้นกลาง

By |February 15th, 2023|Tags: , , , , |

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี เสริมสร้างประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานต่อสาธารณะ

By |February 10th, 2023|Tags: , , , , |

Go to Top