หน้าหลัก2023-12-21T13:47:35+07:00

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2567

สารจากหัวหน้าสาขาการบัญชี

ข่าวสารต่าง ๆ

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี และระดับ ปวส.

By |February 21st, 2024|Tags: , , , |

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge 10th Anniversary

By |January 30th, 2024|Tags: , , , |

มทร.อีสาน ร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพในอนาคต

By |January 10th, 2024|Tags: , , , |

Go to Top