คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมแคนา 3 ชั้น 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในที่ประชุม และได้มีการแนะนำกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต ไข่มุกด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช ศรีสัตตบุตร คุณประพันธ์ เขียนนอก และคุณเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค พร้อมกันนี้ กรรมการแต่ละท่านได้แนะนำตัวและตำแหน่งหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน

จากนั้น เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแผนกงานธุรการคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร ต่อด้วย การรายงานผลการดำเนินงานของแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา การรายงานผลการดำเนินงานของแผนกงานวิชาการและวิจัย โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และการรายงานผลการดำเนินงานของแผนกงานพัฒนานักศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ถัดจากนั้นเป็นการรายงานผลการใช้จ่ายของเงินแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินโครงการต่าง ๆ และเลขานุการแจ้งในที่ประชุมทราบถึงการประชุมในครั้งถัดไป

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพ: 67.03.26 – ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2-2567

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts