โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

Home/ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนงนุช ธิมาตย์ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน สาขากีฬาและนันทนาการ ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ

2023-09-21T11:40:56+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนงนุช ธิมาตย์ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน สาขากีฬาและนันทนาการ ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2566 นางสาวนงนุช ธิมาตย์ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้ารับประกาศนียบัตร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน สาขากีฬาและนันทนาการ สาขากีฬาและนันทนาการ ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ณ สวนภูมิรักษ์ 2 สวายเรียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทางคณะฯ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนงนุช ธิมาตย์ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนงนุช ธิมาตย์ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน สาขากีฬาและนันทนาการ ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ2023-09-21T11:40:56+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภัคพล รถเพ็ชร ที่ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม

2023-09-21T10:22:14+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภัคพล รถเพ็ชร ที่ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม วันที่ 20 กันยายน 2566 อาจารย์ภัคพล รถเพ็ชร อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้ารับประกาศนียบัตร ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ณ สวนภูมิรักษ์ 2 สวายเรียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทางคณะฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภัคพล รถเพ็ชร ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สำหรับโครงการวันเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลนครนคราชสีมา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถ ได้แก่ ด้านการคิด ทักษะการสื่อสาร มีทักษะในอาชีพ ทักษะทางสังคม ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการพัฒนาให้มีคุณธรรม และเป็นผู้มีวัฒนธรรมที่ดี โดยใช้กิจกรรมด้านดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภัคพล รถเพ็ชร ที่ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม2023-09-21T10:22:14+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล “เพชรสาธร Sathorn Award”

2023-09-20T09:57:27+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล “เพชรสาธร Sathorn Award” วันที่ 19 กันยายน 2566 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ได้รับรางวัล “เพชรสาธร Sathorn Award” ซึ่งจัดโดย จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายสยาม ศิริมงคล เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้แก่บุคคล หน่วยงาน และองค์กร ที่สมควรได้รับการยกย่องด้านต่าง ๆ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มีดังนี้ ประเภทบุคคล ประชาชนทั่วไป ด้านการศึกษา อาจารย์ ดร.ประไพศรี สุภา อดีต ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มทร.อีสาน ในปัจจุบัน) ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) – มทร.อีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อดีต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา อดีต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นครราชสีมา และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 (นครชัยบุรินทร์) ประเภทบุคคล ประชาชนทั่วไป ด้านสถาปัตยกรรม ผังเมือง รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ ประเภทบุคคล ประชาชนทั่วไป ด้านศิลปะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยารัฐ จุลสุคนธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเกิด ศรีสุขา อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ [...]

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล “เพชรสาธร Sathorn Award”2023-09-20T09:57:27+07:00

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์

2023-08-29T17:25:14+07:00

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ นางสาวอนันดา ตะพานบุญ นักศึกษาสาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 3/4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นตัวแทนนักกีฬาจากจังหวัดนครราชสีมา ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ โดยลงทำการแข่งขันกีฬาเจ็ทสกีหญิง  ณ สนามท่าน้ำ วัดบ้านถ้ำ ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นางสาวอนันดา ตะพานบุญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเจ็ทสกี รุ่น Runabout Standard หญิง ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอนันดา ตะพานบุญ ที่สามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ได้สำเร็จ และยังเป็นนักกีฬาหญิงจากจังหวัดนครราชสีมาเพียงคนเดียวที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทเจ็ทสกีในครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ และชาวจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างภาคภูมิใจ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์2023-08-29T17:25:14+07:00

คณะบริหารธุรกิจ หนึ่งเดียวจาก มทร.อีสาน ได้รับอนุมัติหลักสูตร Non-Degree จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

2023-08-09T10:31:43+07:00

คณะบริหารธุรกิจ หนึ่งเดียวจาก มทร.อีสาน ได้รับอนุมัติหลักสูตร Non-Degree จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปี พ.ศ. 2566 ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรม การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน (SME’s Green Growth) อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว บุปผา ศรีอารามย์: กราฟิก

คณะบริหารธุรกิจ หนึ่งเดียวจาก มทร.อีสาน ได้รับอนุมัติหลักสูตร Non-Degree จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ2023-08-09T10:31:43+07:00

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการจัดอันดับจาก AD scientifics index 2023 ประเทศไทย

2023-07-30T14:06:11+07:00

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการจัดอันดับจาก AD Scientifics Index 2023 ประเทศไทย จากการจัดอันดับ AD Scientifics Index 2023 และจัดลำดับนักวิจัย 5,000 ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอยู่ในอันดับ 10 ของประเทศ และมีการจัดอันดับนักวิจัย 5,000 รายชื่อของประเทศไทยใน AD Scientifics Index 2023 นี้ โดย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ได้อันดับที่ 32 ของมหาวิทยาลัย 4378 ของประเทศไทย อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการจัดอันดับจาก AD scientifics index 2023 ประเทศไทย2023-07-30T14:06:11+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เชิญบุคคลสำคัญของจังหวัดและภาคธุรกิจ เป็นอาจารย์พิเศษส่งต่อความรู้ให้นักศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2566 นี้

2023-07-10T14:32:40+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เชิญบุคคลสำคัญของจังหวัดและภาคธุรกิจ เป็นอาจารย์พิเศษส่งต่อความรู้ให้นักศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2566 นี้ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน มีความยินดีและขอต้อนรับบุคคลสำคัญของจังหวัดและภาคธุรกิจ ที่มาเป็นอาจารย์พิเศษ มาร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณอรจิรา ศิริมงคล (คุณฟ้าใส) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา สอนรายวิชาสัมมนาสถานการณ์ทางการเงิน ของนักศึกษาสาขาการเงินชั้นปีที่ 4/4 และคุณชยพล ผู้พัฒน์ ผู้อำนวยการบริษัท YPS Logistic จำกัด สอนรายวิชา พิธีการศุลกากร ของนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทานชั้นปีที่ 3/2 (เทียบโอน) และชั้นปีที่ 4/4 อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: ข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ เชิญบุคคลสำคัญของจังหวัดและภาคธุรกิจ เป็นอาจารย์พิเศษส่งต่อความรู้ให้นักศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2566 นี้2023-07-10T14:32:40+07:00

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

2023-04-01T10:57:09+07:00

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 31 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ในโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมนวราชมงคล อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีอาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ได้รับรางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น รางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา และรางวัลนำเสนอผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ชื่อผลงาน : ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนกกราฟิก ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สนิวส์ ชื่อนักศึกษา : นางสาวพรชิตา พังหมื่นไวย และนางสาวบุปผา ศรีอารามย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ชื่อผลงาน : การพัฒนาจินตทัศน์ข้อมูลสถิติการยืมคืนหนังสือด้วยกูเกิลดาต้าสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชื่อนักศึกษา : นายหฤษฏ์ ประสิทธิ์ และยังมีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประกวดผลงานโครงงานสหกิจในครั้งนี้ ได้แก่ การแข่งขันด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ชื่อผลงาน : คลังกราฟิกดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ชื่อนักศึกษา : นางสาวจุฑามาศ กรุงแสนเมือง และ นายวสัน แซ่เซียว การแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ชื่อผลงาน : การจัดทำแผนธุรกิจ แบรนด์ A ชื่อนักศึกษา : นางสาวจิณณพัต มะสูงเนิน สำหรับโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เรื่องสหกิจศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษา ให้นักศึกษามีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลและเป็นการเพิ่มประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว สุดา ทิพย์ประเสริฐ : ภาพ [...]

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น2023-04-01T10:57:09+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรครบุรี ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในพื้นที่

2023-03-29T15:20:26+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรครบุรี ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในพื้นที่ วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ในหลักสูตร “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ” ณ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินครบุรี (คทช.) จำกัด ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์ที่ไปร่วมให้ความรู้จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม อาจารย์ณัฐณิชา นิสัยสุข อาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ และอาจารย์ ดร.ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้จากอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรณ์ในพื้นที่ คทช. และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดและจัดหาช่องทางการตลาด ทั้งนี้ มีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมการอบรมจำนวน 35 คน อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ : ภาพ

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรครบุรี ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในพื้นที่2023-03-29T15:20:26+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ผุดกิจกรรม Share for Change สู่การพัฒนา ด้วยพลังของ “บุคลากรภายในองค์กร”

2023-03-21T23:03:55+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ผุดกิจกรรม Share for Change สู่การพัฒนา ด้วยพลังของ “บุคลากรภายในองค์กร” วันที่ 21 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เริ่มจัดกิจกรรม Share for Change ก้าวใหม่สู่การพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ สำหรับวันนี้เป็นการระดมความคิดและแบ่งปันความรู้ เรื่อง การเขียนข่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ อาจารย์ผู้ดูแลงานประชาสัมพันธ์ของแต่ละสาขา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างองค์กรแห่งความสุข และการจัดการความรู้ของคณะบริหารธุรกิจ ด้วยพลังของบุคลากรในคณะฯ ในการร่วมกันพัฒนาการทำงานของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลจากการทำกิจกรรมวันนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในการเขียนข่าวมากขึ้น และสามารถออกแบบเนื้อหาของข่าว รูปภาพประกอบ ได้ดีมากยิ่งขึ้น ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว นฤชล พันธุรัตน์ : ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ ผุดกิจกรรม Share for Change สู่การพัฒนา ด้วยพลังของ “บุคลากรภายในองค์กร”2023-03-21T23:03:55+07:00
Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
358
เมื่อวาน
385
เดือนนี้
1,165
เดือนที่แล้ว
12,431
ปีนี้
99,666
ปีที่แล้ว
53,581