โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

Home/ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

2023-04-01T10:57:09+07:00

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 31 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ในโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมนวราชมงคล อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีอาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ได้รับรางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น รางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา และรางวัลนำเสนอผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ชื่อผลงาน : ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนกกราฟิก ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สนิวส์ ชื่อนักศึกษา : นางสาวพรชิตา พังหมื่นไวย และนางสาวบุปผา ศรีอารามย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ชื่อผลงาน : การพัฒนาจินตทัศน์ข้อมูลสถิติการยืมคืนหนังสือด้วยกูเกิลดาต้าสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชื่อนักศึกษา : นายหฤษฏ์ ประสิทธิ์ และยังมีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประกวดผลงานโครงงานสหกิจในครั้งนี้ ได้แก่ การแข่งขันด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ชื่อผลงาน : คลังกราฟิกดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ชื่อนักศึกษา : นางสาวจุฑามาศ กรุงแสนเมือง และ นายวสัน แซ่เซียว การแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ชื่อผลงาน : การจัดทำแผนธุรกิจ แบรนด์ A ชื่อนักศึกษา : นางสาวจิณณพัต มะสูงเนิน สำหรับโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เรื่องสหกิจศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษา ให้นักศึกษามีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลและเป็นการเพิ่มประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว สุดา ทิพย์ประเสริฐ : ภาพ [...]

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น2023-04-01T10:57:09+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรครบุรี ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในพื้นที่

2023-03-29T15:20:26+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรครบุรี ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในพื้นที่ วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ในหลักสูตร “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ” ณ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินครบุรี (คทช.) จำกัด ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์ที่ไปร่วมให้ความรู้จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม อาจารย์ณัฐณิชา นิสัยสุข อาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ และอาจารย์ ดร.ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้จากอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรณ์ในพื้นที่ คทช. และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดและจัดหาช่องทางการตลาด ทั้งนี้ มีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมการอบรมจำนวน 35 คน อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ : ภาพ

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรครบุรี ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในพื้นที่2023-03-29T15:20:26+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ผุดกิจกรรม Share for Change สู่การพัฒนา ด้วยพลังของ “บุคลากรภายในองค์กร”

2023-03-21T23:03:55+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ผุดกิจกรรม Share for Change สู่การพัฒนา ด้วยพลังของ “บุคลากรภายในองค์กร” วันที่ 21 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เริ่มจัดกิจกรรม Share for Change ก้าวใหม่สู่การพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ สำหรับวันนี้เป็นการระดมความคิดและแบ่งปันความรู้ เรื่อง การเขียนข่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ อาจารย์ผู้ดูแลงานประชาสัมพันธ์ของแต่ละสาขา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างองค์กรแห่งความสุข และการจัดการความรู้ของคณะบริหารธุรกิจ ด้วยพลังของบุคลากรในคณะฯ ในการร่วมกันพัฒนาการทำงานของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลจากการทำกิจกรรมวันนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในการเขียนข่าวมากขึ้น และสามารถออกแบบเนื้อหาของข่าว รูปภาพประกอบ ได้ดีมากยิ่งขึ้น ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว นฤชล พันธุรัตน์ : ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ ผุดกิจกรรม Share for Change สู่การพัฒนา ด้วยพลังของ “บุคลากรภายในองค์กร”2023-03-21T23:03:55+07:00

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

2023-03-21T23:06:34+07:00

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 20 มีนาคม 2566 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว/ภาพ

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ2023-03-21T23:06:34+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมสานต่อความร่วมมือเสริมยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติ

2023-03-15T15:12:28+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมสานต่อความร่วมมือเสริมยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติ วันที่ 8 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับท่านฮุน ซาเรือน เอกอัครราชทูตวิสามัญ และมีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำราชอาณาจักรไทย และคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตไก่ และพบปะพนักงานแรงงานกัมพูชา จำนวน 150 คน ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นเวลา 15.30 น. เดินทางมาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมแคนา อาคารสำนักงานอธิการบดี พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษากัมพูชาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักศึกษากัมพูชา ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ และเข้ารับปริญญาบัตรครั้งนี้ จำนวน 1 คน คือ นายจันดารา ซิน เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.96 พร้อมเยี่ยมเยียนและพบปะนักศึกษาทุนพระราชทานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์ จากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จำนวน 5 รูป นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 18 คน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 3 คน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 11 คน ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทางคณะได้มีการวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ การผลักดันการเทียบโอนวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศและการเตรียมการเปิดสอนในหลักสูตร BTEC ด้านบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมด้านความเป็นนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยด้วย [...]

คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมสานต่อความร่วมมือเสริมยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติ2023-03-15T15:12:28+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต M.B.A. ทั้ง 3 คน

2023-03-11T12:50:53+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต M.B.A. ทั้ง 3 คน วันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุพจน์ อภิรักษ์ธารา นางธนพร การชงัด และนางภชนิตา หมายชัย บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต M.B.A. ทั้ง 3 คน2023-03-11T12:50:53+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE)

2023-02-18T13:04:48+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น  3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มทร.อีสาน ซึ่งจัดโดยงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติวิธีการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Backward Curriculum Design โดยวิทยากร ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ ผศ.ดร.สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล และ ผศ.ดร.ณัฐฎ์คณิน ศุภเมธานนท์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE)2023-02-18T13:04:48+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน “เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน”

2023-02-17T13:18:42+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน “เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน “เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน” จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 ณ เทอร์มินอล ฮออล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การรับสมัครงานจากนายจ้าง/สถานประกอบการ การสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพ นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ นิทรรศการแนะนำเส้นทางสู่อาชีพ เป็นต้น มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน “เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน”2023-02-17T13:18:42+07:00

มทร.อีสาน ต่อยอดการเป็นเครือข่าย Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) สู่การสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ

2023-02-15T09:14:23+07:00

มทร.อีสาน ต่อยอดการเป็นเครือข่าย Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) สู่การสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคุณธานินทร์ เอื้ออภิธร CEO, The Newton Group ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “What is Strategy” ที่ Newton Business School โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัญชีมหาบัณฑิต คณาจารย์ ผู้บริหาร เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความรู้ด้านกลยุทธ์และการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน นับจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วม ณ Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) Workshop โดย Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีการบูรณาการให้เข้ากับเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากกรณีศึกษา และการเรียนแบบ Active Learning ทำให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ที่หลากหลายจากกรณีศึกษาระดับนานาชาติ สำหรับผลของจัดการบรรยายพิเศษครั้งนี้ ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงความสำคัญของการแข่งขันทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้สะท้อนแนวคิดกรณีศึกษาจากความสำเร็จของ The Newton Group และ IKEA เป็นต้น

มทร.อีสาน ต่อยอดการเป็นเครือข่าย Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) สู่การสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ2023-02-15T09:14:23+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำคลิปวิดีโอผลิตสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาแบบเปิด

2021-10-20T15:47:31+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำคลิปวิดีโอผลิตสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาแบบเปิด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดทำโครงการผลิตสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ โดยการจัดทำคลิปวีดีโอรายวิชาพื้นฐาน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 10 รายวิชา ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2564 ณ ห้องสืบค้น ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบการศึกษาแบบเปิด (Thai MOOC)

คณะบริหารธุรกิจ จัดทำคลิปวิดีโอผลิตสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาแบบเปิด2021-10-20T15:47:31+07:00

หลักสูตร

ข้อมูลการติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Phone: 044233000 ต่อ 3075

Fax: 044233076

Web: www.ba.rmuti.ac.th

Recent Posts

Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
325
เมื่อวาน
435
เดือนนี้
2,137
เดือนที่แล้ว
10,827
ปีนี้
52,929
ปีที่แล้ว
53,581