คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.สุดา ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงาน

จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาสำหรับการเตรียมตัวก่อนออกสหกิจศึกษา โดยอาจารย์แพนศรี บาตรโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ได้แนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการออกฝึกสหกิจศึกษา การปฏิบัติตัวในการออกฝึกสหกิจศึกษา และกฎระเบียบในการออกฝึกสหกิจศึกษา

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมในการออกสหกิจศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคเอกชน ทั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ – การจัดการทั่วไป จำนวน 104 ราย และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 57 ราย รวมทั้งสิ้น 161 ราย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว
บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts