อาจารย์ประจำสาขาการเงิน

ผศ.ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์
ผศ.ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์หัวหน้าสาขาการเงิน
ผศ.ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน
ผศ.ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน
อาจารย์พิไลพร ศิริมาเทพ
อาจารย์พิไลพร ศิริมาเทพ
ผศ.พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม
ผศ.พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม
อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์
อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์
ผศ.กุลภา เปรื่องเวทย์
ผศ.กุลภา เปรื่องเวทย์
อาจารย์กัลยา นารีจันทร์
อาจารย์กัลยา นารีจันทร์(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์มาเลิศ ด่านกุล
อาจารย์มาเลิศ ด่านกุล
อาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี
อาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี