อาจารย์ประจำสาขาการเงิน

ผศ.ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์
ผศ.ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์หัวหน้าสาขาการเงิน
thanapin@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3699
ผศ.ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน
ผศ.ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน
อาจารย์พิไลพร ศิริมาเทพ
อาจารย์พิไลพร ศิริมาเทพ
pilaiporn.si@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3621
ผศ.พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม
ผศ.พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม
pondsawad.si@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3621
อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์
อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์
wannuda.pe@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3621
ผศ.กุลภา เปรื่องเวทย์
ผศ.กุลภา เปรื่องเวทย์
kullapa.pr@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3699
อาจารย์กัลยา นารีจันทร์
อาจารย์กัลยา นารีจันทร์(ลาศึกษาต่อ)
kanlaya.na@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3621
อาจารย์มาเลิศ ด่านกุล
อาจารย์มาเลิศ ด่านกุล
malert.da@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3698
อาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี
อาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี
chosita.pe@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3620