คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Global Social Enterprise Competition แข่งขันเขียนแผนธุรกิจ สร้างสรรค์การพัฒนาแผนธุรกิจ สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วันที่ 27 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Global Social Enterprise Competition กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาแผนธุรกิจ Social Enterprise ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (Youth Entrepreneurs for Social Sustainable: YESS) ห้องประชุม 37-401 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน และอาจารย์จินตยา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณทลปภร ปัญโยรินทร์ ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (Youth Entrepreneurs for Social Sustainable:  YESS) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น รองผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน บรรยายให้ความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ และได้มีการแจ้งเกณฑ์คะแนนการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งผลงานแผนธุรกิจ (Proposal) โดยอาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล กว่า 100 คน

สำหรับการดำเนินโครงการ Global Social Enterprise Competition เป็นกิจกรรมการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาแผนธุรกิจ Social Enterprise ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (Youth Entrepreneurs for Social Sustainable: YESS) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (Youth Entrepreneurs for Social Sustainable: YESS) (ระดับจังหวัด) และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (Youth Entrepreneurs for Social Sustainable: YESS) (ระดับนานาชาติ) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพจากความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ตลอดจนการแสดงจริยธรรมทางธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีทีมส่งเข้าแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 31 ทีมจาก 4 สถาบัน

กนกวรรณ ศิริ: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.01.27 – โครงการ Global Social Enterprise

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts