คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ออกบูธแนะแนวหลักสูตร ณ สโมสรร่วมเริงไชย

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมออกบูธแนะแนวเพื่อนำเสนอหลักสูตร ในงาน OPEN HOUSE ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี พร้อมกับเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเรียน

สำหรับการออกแนะแนวในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพกำลังพลและประชาชนภาคอีสานให้เป็นกำลังแรงงานคุณภาพสูงโดยการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวผ่านการบริการด้านวิชาการทาง Up Skill, Reskill, New Skill ตลอดจนการนำศักยภาพของแต่ละฝ่าย เช่น ผลงานวิจัยนวัตกรรมทรัพยากร บุคคล สถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ มาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพี่น้องประชาชนภาคอีสาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอหลักสูตรกว่า 2,000 คน

ภชนิตา หมายชัย: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts