สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะผู้บริหาร

วันที่ 24 มกราคม 2567 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา เพื่อแจ้งต่อคณะผู้บริหารและอาจารย์กิจกรรมประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้ทราบ อีกทั้งยังได้หารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมที่ยังคงค้าง ภายในปีการศึกษา 2566 อีกด้วย

ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวเน้นย้ำในเรื่องการแต่งกายของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษามีระเบียบวินัย สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดีเมื่อนักศึกษาออกไปทำงานยังสถานประกอบการณ์ในอนาคตอีกด้วย

กุลเชษฐ ชุ่มเย็น: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts