คณะบริหารธุรกิจ ดึงแนวคิดการสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของ MOC ร่วมบรรยายพิเศษในงาน The International Convention on Nation-Building, Wellness & Peace 2024

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมบรรยายพิเศษและเป็น Session chair ในงาน The International Convention on Nation-Building, Wellness & Peace 2024 จัดโดยสถาบันสร้างชาติ โดยการประชุมวิชาการนี้เป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติใน 5 แนวคิดหลัก คือ 1) Economic Development Strategies 2) Social and Education Development Strategies 3) Political and Peace Development Strategies 4) Wellness Development Strategies และ 5) Design and Innovation Development Strategies ซึ่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมบรรยายพิเศษและเป็นวิทยากรในแนวคิด Economic Development Strategies

อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ครั้งนี้ได้นำแนวคิด Nation Competitiveness ของ MOC มาร่วมบรรยายพิเศษซึ่งต้องการสะท้อนให้ผู้ฟังได้มีความเข้าใจในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในมิติด้านต่าง ๆ และจากหัวข้อที่นำเสนอปีนี้มีการพัฒนาทั้งรูปแบบการวิจัยที่มีการบูรณาการหลายศาสตร์มากขึ้น รวมถึงมีนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาเริ่มทำวิจัยโดยใช้เทคนิคระดับมหาวิทยาลัยมานำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าในการจัดการศึกษาของคณะฯ ต้องรีบเร่งในการพัฒนาทั้งการคิด การทำโครงงาน วิจัย แบบบูรณาการ และภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียง/พิสูจน์อักษร

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts