คณะบริหารธุรกิจ ผุดกิจกรรม Share for Change สู่การพัฒนา ด้วยพลังของ “บุคลากรภายในองค์กร”

วันที่ 21 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เริ่มจัดกิจกรรม Share for Change ก้าวใหม่สู่การพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ สำหรับวันนี้เป็นการระดมความคิดและแบ่งปันความรู้ เรื่อง การเขียนข่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ อาจารย์ผู้ดูแลงานประชาสัมพันธ์ของแต่ละสาขา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างองค์กรแห่งความสุข และการจัดการความรู้ของคณะบริหารธุรกิจ ด้วยพลังของบุคลากรในคณะฯ ในการร่วมกันพัฒนาการทำงานของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลจากการทำกิจกรรมวันนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในการเขียนข่าวมากขึ้น และสามารถออกแบบเนื้อหาของข่าว รูปภาพประกอบ ได้ดีมากยิ่งขึ้น

ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว
นฤชล พันธุรัตน์ : ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts