นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 9 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ณ มทร.ศรีวิชัย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา จำนวน 26 คน โดยได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการจำนวน 9 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การประกวดแผนธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อ กิจกรรมที่ 3 การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมที่ 4 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) กิจกรรมที่ 5 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (The Best Practice) กิจกรรมที่ 6 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice) กิจกรรมที่ 8.2 Online Star challenge : Online Sales Live Competition กิจกรรมที่ 9 การประกวดแข่งขัน Startup RMUT Pitching และ กิจกรรมที่ 10 การแข่งขันการตอบคำถามทางด้านวิชาชีพบัญชี ซึ่งนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้ถึง 9 รางวัล ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจ นายภูมินทร์ กระชับกลาง นักศึกษาสาขาการจัดการ อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์จิราพร จิระชีวี อาจารย์ประจำสาขาการเงิน
  2. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อ นายชานนท์ คงพัฒนานนท์ นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์วิทยา มนตรี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ
  3. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 9 การประกวดแข่งขัน Startup RMUT Pitching ด้านโจทย์นวัตกรรมการท่องเที่ยว (Travel tech) นายปริญญา ฝาสันเทียะ นักศึกษาสาขาการเงิน อาจารย์ผู้ควบคุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ
  4. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 9 การประกวดแข่งขัน Startup RMUT Pitching ด้านโจทย์นวัตกรรมไลฟ์สไตล์และความบันเทิง (Lifestyle & Entertainment Technology) นางสาวศศิธร เศรษฐศักดิ์อำพล นักศึกษาสาขาการจัดการ อาจารย์ผู้ควบคุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ
  5. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 10 การแข่งขันการตอบคำถามทางด้านวิชาชีพบัญชี นางสาวอภิสรา เกื่องกระโทก นักศึกษาสาขาการบัญชี อาจารย์ผู้ควบคุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี
  6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจ นางสาวปุณยวีร์ พรศักดิ์หาญ นักศึกษาสาขาการเงิน อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์จิราพร จิระชีวี อาจารย์ประจำสาขาการเงิน 7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมที่ 9 การประกวดแข่งขัน Startup RMUT Pitching ด้านโจทย์นวัตกรรมไลฟ์สไตล์และความบันเทิง (Lifestyle & Entertainment Technology) นางสาวมยุรี น้อยไพล นักศึกษาสาขาการจัดการ อาจารย์ผู้ควบคุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ
  7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมที่ 9 การประกวดแข่งขัน Startup RMUT Pitching ด้านโจทย์นวัตกรรมไลฟ์สไตล์และความบันเทิง (Lifestyle & Entertainment Technology) นางสาวมัทนาวดี บุญมี นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ อาจารย์ผู้ควบคุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ
  8. รางวัลชมเชย กิจกรรมที่ 8.2 Online Star challenge : Online Sales Live Competition นางสาวชลดา ศรีหานาม และนายไกรศักดิ์ รักษ์ฉิมพลี นักศึกษาสาขาการตลาด อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์ปุริม หนุนนัด อาจารย์ประจำสาขาการตลาด

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts