คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โปรแกรม OBS พัฒนาความรู้บุคลากร สู่การผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพ

วันที่ 29 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการใช้โปรแกรม Open Broadcaster Software (OBS) สำหรับการเรียนการสอน ณ ห้อง 34-810A ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา และอาจารย์ ดร.สุภวุฒิ ภูมิรัตน อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การใช้โปรแกรม Open Broadcaster Software (OBS) เริ่มตั้งแต่การแนะนำอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตสื่อ การติดตั้งโปรแกรม OBS การบันทึกวิดีโอ รวมไปถึงการ Stream ผ่านทางช่องทางสื่อโซเชียลสำหรับการเรียนการสอน รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มีความต้องการให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้เพิ่มเติมและสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม OBS ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และต่อยอดนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts