หน้าหลัก2022-11-18T09:41:14+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566

สารจากหัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ของสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทุกท่าน ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา สาขาฯ ได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมถึงการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเปิดโอกาสให้กับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความชำนาญ ในการสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาฯ หวังว่านักศึกษาทุกคนจะได้รับความรู้ในการเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงประสบการณ์ในการทำกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนาสมรรถนะของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จดังตั้งใจไว้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษ์ อันทะเดชหัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ

ข่าวสารต่าง ๆ

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเสวนาสหกิจศึกษา

By |January 27th, 2023|Tags: , , , , , |

สาขาระบบสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

By |September 23rd, 2022|

Go to Top