หน้าหลัก2023-06-17T13:26:43+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566

สารจากหัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ

ข่าวสารต่าง ๆ

คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (The Asia Joint Conference on Computing: AJCC) ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

By |February 22nd, 2024|Tags: , , , , |

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการความร่วมมือทางด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

By |February 22nd, 2024|Tags: , , , , |

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

By |February 22nd, 2024|Tags: , , , , |

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Recent Posts

Go to Top