คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการบริการวิชาการ สร้างกลยุทธ์การบริการวิชาการสู่สังคม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม GURU รู้เรื่องการบริการวิชาการ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร

สำหรับการดำเนินกิจกรรมนี้ คณะบริหารธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผ่านตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ประเด็นที่ 3 ปฏิรูประบบการสร้างความร่วมมือกับ พหุภาคี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (บูรณาการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม) ด้วยเป้าประสงค์ขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพด้วยการบูรณาการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน Sustainable Development Goals (SDGs) และกลยุทธ์ส่งเสริมการบริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจแก่สังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อเรื่อง การเพิ่มคุณค่างานบริการวิชาการ โดยอาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ และหัวข้อเรื่อง การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานบริการวิชาการ และสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง อาจารย์ประจำสาขาการตลาด มาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในครั้งนี้

สุพจน์ อภิรักษ์ธารา: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว
บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.05.31 – โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ กิจกรรมที่ 2

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts