การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

การจัดการองค์ความรู้
ในการดำเนินโครงการ U2T

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) สาขาการบัญชี

ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledges (KM)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานในคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดกิจกรรม:

KM การบูรณาการเรียนการสอนเพื่อ YLO บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยของอาจารย์ในสาขา
1. เพื่อบูรณาการกิจกรรมเสริมกับการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลตามคุณลักษณะพึงประสงค์
2. เพื่อลดเวลาในการทํากิจกรรมสําหรับการบรรลุเป้าหมายทุกข้อตามที่กําหนด ซึ่งเพิ่มเวลาของนักศึกษา โดยที่ไม่จําเป็น เปลี่ยนเป็นจัดกิจกรรมเดียวกันในหลากหลายวิชาในชั้นปีเดียวกัน
3. เพื่อตอบวัตถุประสงค์ YLO ของหลักสูตร
4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการในการจัดกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์ตามต้องการของอาจารย์ในสาขาบัญชี ฯลฯ

ดาวน์โหลดไฟล์: รายงานสรุป KM การบูรณาการเรียนการสอนเพื่อ YLO

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) สาขาการเงิน

ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledges (KM)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานในคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดกิจกรรม:

เพื่อชี้แจงกระบวนการให้คำปรึกษาในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับสถานการณ์ COVID-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และ คำแนะนำในการปฏิบัติตัว สำหรับนักศึกษา ดังนี้

  • มหาวิทยาลัย ลดหย่อนค่าเทอมการศึกษาให้ครึ่งหนึง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของนักศึกษา
  • แนะนำนักศึกษาทุกคนให้ทำประกันภัยสุขภาพกรณีโควิด-19 เพื่อลดหย่อนภาระค่าใช่จ่ายในกรณีติดโควิค-19
  • ช่วยนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ เช่น ทุนช่วยงาน ทุนกู้ยืม การลดหน่อยค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนวิจัยสู้โควิด-19
  • ลดหย่อน ผ่อนผัน ค่าหอพัก ภายในมหาวิทยาลัย
  • นักศึกษา และบุคลากรที่มีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการประเมินว่าจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่ รพ.มหาราช หรือว่ารพ.ใกล้เคียง โดยทางมหาวิทยาลัย จะมีรายชื่อ รพ. แนะนำ ที่สามารถเข้ารับบริการได้ทันที
  • ให้คำปรึกษาการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอบออนไลน์
  • ให้คำปรึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้านความเครียดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
  • มีมาตรการช่วยเหลือนักษาศึกษา เมื่อพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาติดตามอาการในโรงพยาบาล หลังตรวจพบเชื้อจนอาการหายเป็นปกติ มหาวิทยาลัยจะให้ความช่วยเหลือในทุกทาง เช่น การเรียนออนไลน์ การสอบภายหลัง เป็นต้น

ดาวน์โหลดไฟล์: รายงานสรุป KM การจัดการองค์ความรู้ สาขาวิชาการเงิน_2564

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) สาขาการจัดการ

ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledges (KM)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานในคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดกิจกรรม:

จัดกิจกรรมแนวทางการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ธนพงษ์ จําปาหอม เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยของอาจารย์ในสาขาฯ เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติโดยอาจารย์ในสาขาสามารถตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติได้ ฯลฯ

ดาวน์โหลดไฟล์: KM แนวทางการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) สาขาการตลาด

ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledges (KM)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานในคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดกิจกรรม:

เรื่อง” เทคนิคการใช้ Microsoft Teams ในการสอน มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการใช้ Microsoft Teams ในการสอน”
  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในรูปแบบออนไลน์

ดาวน์โหลดไฟล์: KM การตลาด เทคนิคการใช้ Microsoft teams ในการสอน

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) สาขาระบบสารสนเทศ

ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledges (KM)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานในคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดกิจกรรม:

KM กลยุทธ์การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ บรรยายโดยสาขาระบบสารสนเทศ.เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอนในภาวะวิกฤติที่มิอาจเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

ดาวน์โหลดไฟล์: สรุปรายงานผลการจัดทำการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 IS