คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสุรนารีวิทยา นำนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐาน การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วยคณาจารย์จากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสุรนารีวิทยา นำนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐาน การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยทางคณะฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนสำหรับนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น และเพื่อเป็นการเปิดโลกเรียนการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ ของกระบวนการทำงานจากสถานประกอบการจริง

สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพื้นฐาน การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเรียนในรายวิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจและสามารถเก็บผลการเรียนได้ (Credit Bank) โดยคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ได้มีการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสุรนารีวิทยา

ภชนิตา หมายชัย: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด: 67.02.21 – ศึกษาดูงาน บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts