คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาและการเสวนาภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ เซ็นทรัลโคราช

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาและการเสวนาภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้อง Strider Race ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คุณนิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คุณฐิติพรรณ จันทร์ประทักษ์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดนครราชสีมา คุณปราโมศวร์ ตัณฑเศณีวัฒน์ ประธานบิสคลับนครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน และมีอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมงานพร้อมนำแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และได้มีการปาฐกถาหัวข้อ “ความพร้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” โดยนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้นำทีมคณะนักวิจัยจากคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมนำเสนอผลการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมในช่วงบ่าย นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติมาร่วมงานและกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การขนส่งทางรางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” และได้เยี่ยมชมบูธศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 5 ศูนย์ จากนั้น เป็นการนำเสนอความเป็นเลิศของศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 5 ศูนย์ ประกอบด้วย 1) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่มีทักษะสูงสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูง 2) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมการบิน 3) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์และกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศนักวิชาชีพเชี่ยวชาญสูง (Thai Meister) และ 5) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาหารปลอดภัยและสุขภาพ (Center of excellence for Food Security and Health)

ต่อจากนั้น เป็นกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “การส่งเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าเกษตรระดับภูมิภาค เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ดร.วรชาติ ดุลยเสถียร เลขาธิการสมาคมส่งเสริมธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ และคุณไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ผู้ดำเนินรายการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าโครงการฯ

และปิดท้ายด้วยกิจกรรมการนำเสนอภาพรวมการศึกษาความเป็นไปได้ของการในการจัดตั้งศูนย์ ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม

สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งนี้ คณะฯ ได้ดำเนินโครงการวิจัยดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและการเสวนาเป็นจำนวนมาก

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts