คณะบริหารธุรกิจ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษดีเยี่ยม พร้อมวางแผนต่อยอดสร้างโอกาสการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ

วันที่ 13 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) ครบเวลาเรียนตามหลักสูตร และมีผลการเรียนดีเยี่ยม จำนวนกว่า 80 คน

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางคณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้เริ่มต้นจัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีของคณะฯ และให้นักศึกษาที่สนใจ โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท English Discovery รวมถึงจัดแผนการเรียนในวิชา Minor Program in International Business Management ให้กับนักศึกที่ต้องการต่อยอดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในคณะฯ จำนวน 3 วิชา และบินไปเรียนกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในต่างประเทศอีก 3 วิชา อีกด้วย

อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.03.13 – มอบใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts