คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 5 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ มทร.ธัญบุรี

วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ในโครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในธีมงาน “เติบโต แตกต่าง อย่างสร้างสรรค์” (Growth & Creative Differentiation) ภายใต้แนวคิด SDGs ใน 3 เป้าหมาย ได้แก่ Quality Education, Gender Quality และ Climate Action ซึ่งผลการแข่งขัน คณะบริหารธุรกิจ สามารถคว้ารางวัลมาได้ 5 รางวัล ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 ประกวดเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan Contest)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวณัฐมน ครองยุติ สาขาการเงิน

กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อ (Multimedia Creation)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายกฤตพีร์ ศรีบุญ สาขาระบบสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 6 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ

กิจกรรมที่ 9 การประกวดแผนการสื่อสารการตลาดด้วยพลังละมุน (Marketing Communication Plan with Soft Power)

รางวัลชนะเลิศ นายธนากร ไสยาวรรณ์ สาขาการตลาด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวนพวรรณ โฮะดี สาขาการตลาด

ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาทุกคน ที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขัน รวมถึงยินดีกับทุกคนในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับชาวคณะบริหารธุรกิจอีกครั้ง

กนกวรรณ ศิริ: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

หมวดหมู่

Recent Posts