สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่ 12 – 14 มกราคม 2566 สโมสรนักศึกษา และแผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและสโมสรนักศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี  ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการจัดกิจกรรม การดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา ของแต่ละมหาวิทยาลัย และยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรนักศึกษาอีกด้วย

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts