คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านบริหารธุรกิจ แบบสะสมเครดิต

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ และหัวหน้าสาขาทุกสาขา คณะบริหารธุรกิจ ประชุมร่วมกับนายพิษณุ คุณชื่น ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ณ ห้องประชุมแคนา 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดห้องเรียนต้นแบบด้านบริหารธุรกิจ สะสมเครดิต ที่มีการเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และที่คณะบริหารธุรกิจ มาแล้ว 3 ปี มีนักเรียนกว่า 90 คน ที่ให้ความสนใจเรียนในห้องเรียนต้นแบบนี้ โดยผลการดำเนินงานมีนักเรียนที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้เพิ่มขึ้นในทุกปี และมีแผนจะเปิดรับนักเรียนเพิ่มเป็น 2 ห้อง รวมถึงนักเรียนที่จะสำเร็จหลักสูตรนี้จะมีสิทธิ์เข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจในรูปแบบของโควตาพิเศษ และโอนหน่วยกิตที่ได้เรียนสะสมมาแล้วทำให้จบการศึกษาเร็วขึ้น พร้อมนี้ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการจัดแผนการเรียนแบบ Pre-degree นี้ทำให้นักเรียนได้ค้นพบความต้องการของตนเองในการเรียนต่อ และประกอบอาชีพที่ตนเองอยากเป็นเร็วขึ้นรวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีพัฒนาการในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการเรียนการสอนของทางคณะ และระบบสนับสนุนการเรียนรู้บริหารธุรกิจ MOOC และด้านผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ได้กล่าวว่าแผนการเรียนดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพทำให้นักเรียนเกิดการบอกต่อจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงได้รับโอกาสในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยด้วยยิ่งทำให้หลักสูตรนี้เป็นที่ต้องการของผู้เรียนมาก

อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : เรียบเรียง/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts