ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระเบียบ ข้อบังคับ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการนับประสบการณ์สอนและประสบการณ์บริหารของผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร พ.ศ. 2563  – ใหม่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2563  – ใหม่
ระเบียบคณะกรรมการบริหารบุคคลสำหรับพนักงานในสภาบันอุดมศึกษา มทร.อีสาน ว่าด้วย การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุมศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

แบบใบลา

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

คู่มือ