คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า”

วันที่ 30 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า” ณ ห้อง 01601 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีกลุ่มคณะผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต ที่ได้ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพจิต เยี่ยมชมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันภาวะซึมเศร้า” มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยในส่วนของภาคทฤษฎีมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “ซึมเศร้าในนักศึกษา” โดยนายสันทัด ผลจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ และการบรรยายเรื่อง “การให้คำปรึกษาวัยรุ่น” โดย นางสาววรวรรณ หนึ่งด่านจาก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จากนั้นในส่วนของภาคปฏิบัติ ทางวิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่ม โดยมีการฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “ฟังด้วยหัวใจ” “สื่อสารเชิงบวก” และ “ทักษะการให้คำปรึกษา” โดยนายภาภิน อำรุงจิตชัย นักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นางสาววรวรรณ หนึ่งด่านจาก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และนายสันทัด ผลจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.จิตเวชนครราชสีมา และท้ายสุดของกิจกรรมเป็นการสรุปบทเรียน Positive After Action Review (PAAR) และการนำไปใช้ โดยนายภาภิน อำรุงจิตชัย นักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ทั้งนี้ มีบุคลากรภายในคณะบริหารธุรกิจและภายนอกคณะ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts