คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) พร้อมต่อยอดสู่การเรียนระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ

วันที่ 1 เมษายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) จากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสุรนารีวิทยา รวมทั้งสิ้น 46 คน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรระยะสั้น) เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสุรนารีวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเรียนในรายวิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ และสามารถเก็บผลการเรียนได้ โดยคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คือ สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สมัครเข้าเรียน จำนวน 29 คน สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 จำนวน 22 คน และนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา สมัครเข้าเรียน จำนวน 25 คน สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 จำนวน 24 คน รวมทั้งสิ้นสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 จำนวน 46 คน

ภชนิตา หมายชัย: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.04.01 – มอบใบประกาศฯ หลักสูตรระยะสั้น

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts