คณะบริหารธุรกิจ ต่อยอดแนวคิดด้านกลยุทธ์จาก Harvard Business School มุ่งสู่การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์อย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นหลักในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570) กับสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ณ โรงแรมสีมาธานี โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากทุกหน่วยงานของ 4 จังหวัด รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 190 ท่าน ในการนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการวิเคราะห์ศักยภาพทางการแข่งขันของคลัสเตอร์” และทีมงานจากคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ นำผู้เข้าประชุมร่วมทำ Workshop ในการระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์จุดเน้นของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ตามแนวคิดของ Professor Michael E Porter จาก Microeconomics of Competitiveness (MOC), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยครั้งนี้ทางทีมคณะบริหารธุรกิจ ได้มีการออกแบบเครื่องมือ แบบฟอร์ม เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการบูรณาการแนวคิดของ MOC สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการประชุมเพื่อชี้แจงแนวคิดในเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการได้ทบทวนให้กับผู้ร่วมประชุมในก่อนการบรรยายครั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมมีความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐาน เช่น ความสำคัญของการแข่งขัน หลักการ Five Forces Model และการจัดการคลัสเตอร์สู่การพัฒนาพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี และมีข้อซักถามในประเด็นที่สงสัยพร้อมเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ และเห็นถึงความสำคัญของการแข่งขันสู่การต่อยอดเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามากขึ้น รวมถึงสามารถต่อยอดสู่การเขียนโครงการแบบบูรณาการได้ นอกจากจากนี้การประชุมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข็มแข็งของจังหวัด และภูมิภาคสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ และการเป็นเครือข่ายด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน ของ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts