ธุรการสาขา

นางสาวทัศนีย์ เอี่ยมทอง
นางสาวทัศนีย์ เอี่ยมทองผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการประจำสาขาการจัดการ
tassanee.ie@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3633
นางสาววีณา หนูสันเทียะ
นางสาววีณา หนูสันเทียะผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการประจำสาขาการบัญชี
wina.nu@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3615
นายณัฐวุฒิ อัธยาศัย
นายณัฐวุฒิ อัธยาศัยผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการประจำสาขาการตลาด
natthawut.oa@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3643
นางสาวสุนีย์ ดีเลิศ
นางสาวสุนีย์ ดีเลิศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่แทนธุรการประจำสาขาการเงิน
Sunee.de@rmuti.ac.th
นายกิตติกรณ์ เรืองศรี
นายกิตติกรณ์ เรืองศรีผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการประจำสาขาระบบสารสนเทศ
kittikorn.ru@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3651