ธุรการสาขา

นางสาวทัศนีย์ เอี่ยมทอง
นางสาวทัศนีย์ เอี่ยมทองผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการประจำสาขาการจัดการ
นางสาววีณา หนูสันเทียะ
นางสาววีณา หนูสันเทียะผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการประจำสาขาการบัญชี
นายณัฐวุฒิ อัธยาศัย
นายณัฐวุฒิ อัธยาศัยผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการประจำสาขาการตลาด
นางสาวสมพร ขอโน้มกลาง
นางสาวสมพร ขอโน้มกลางผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการประจำสาขาการเงิน
นายกิตติกรณ์ เรืองศรี
นายกิตติกรณ์ เรืองศรีผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการประจำสาขาระบบสารสนเทศ