ธุรการสาขา

นางสาวทัศนีย์ เอี่ยมทอง
นางสาวทัศนีย์ เอี่ยมทองผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการประจำสาขาการจัดการ
tassanee.ie@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3633
นางสาววีณา หนูสันเทียะ
นางสาววีณา หนูสันเทียะผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการประจำสาขาการบัญชี
wina.nu@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3615
นายกิตติกรณ์ เรืองศรี
นายกิตติกรณ์ เรืองศรีผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการประจำสาขาระบบสารสนเทศ
kittikorn.ru@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3651
นางสาวขนิษฐา ขุมพลกรัง
นางสาวขนิษฐา ขุมพลกรังผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการประจำสาขาการเงิน
khanittha.kh@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3698
นางสาวฐปนีย์ ทรงบรรพต
นางสาวฐปนีย์ ทรงบรรพตผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการประจำสาขาการตลาด
thapanee.so@rmuti.ac.th
เบอร์ภายใน 3643