คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร Modern Logistics and Supply Chain management

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร Modern Logistics and Supply Chain management ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01-301 ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน

การอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ Modern Logistics and Supply Chain management : SAP in Actions โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 5 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.อุษณา  แจ้งคล้อย อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ และอาจารย์มนฑกาล พงษ์เกษม โดยการนำโปรแกรม SAP มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์

การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการทางด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสม เป็นการลดต้นทุน และให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับการจัดการทางด้านโลจิสติกส์

ศิริรัตน์ ใหญ่กลาง: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.06.29-30 – โครงการ Modern Logistics and Supply Chain

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts