ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 มีนาคม 2567 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.สุดา ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงาน

การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่นักศึกษาต้องใช้สำหรับการออกฝึกงาน การปฏิบัติตัวในการฝึกงาน กฎระเบียบต่าง ๆ ในการฝึกงานที่นักศึกษาต้องรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยผู้ช่วยศาสตราจารยบุษบงกช บุญกุศล อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี มาให้ความรู้และคำแนะนำนักศึกษา โดยนักศึกษาที่จะออกฝึกงานในภาคฤดูร้อน ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี จำนวนทั้งสิ้น 211 ราย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวนทั้งสิ้น 111 ราย

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานนี้ เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในการทำงาน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานประกอบการ

แก้วตา ชูทองหลาง: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพกิจกรรม: 67.03.19 – กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts