โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

EdPEx

Home/Tag:EdPEx

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

2023-09-25T16:19:30+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และคณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมแคนา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี แสงทอง ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์หญิงลิ่มทอง พรหมดี กรรมการ และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย กรรมการและเลขานุการ สำหรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ ผลการดำเนินงานในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการงานวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งระบบการบริหารและระบบการประกันคุณภาพ ไปพัฒนาผลการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองอย่างต่อเนื่อง นฤชล พันธุรัตน์: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx2023-09-25T16:19:30+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ EdPEx สู่การปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

2023-09-10T13:29:44+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ EdPEx สู่การปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ วันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรม “EdPEx สู่การปฏิบัติ” ดันองค์กรบรรลุเป้าหมาย ณ ห้อง 401 อาคาร 37 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ทางคณะฯ ได้เชิญอาจารย์ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจุดเน้นและประเด็นในการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ตระหนักถึงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และสามารถนำเกณฑ์มาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ มีคณาจารย์และบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน นฤชล พันธุรัตน์: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม -> 66.09.09-10 - อบรม EdPEx สู่การปฏิบัติ

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ EdPEx สู่การปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ2023-09-10T13:29:44+07:00
Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
353
เมื่อวาน
385
เดือนนี้
1,165
เดือนที่แล้ว
12,431
ปีนี้
99,666
ปีที่แล้ว
53,581