คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ในงานการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (CWIE) ครั้งที่ 9 วันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

อัลบั้มภาพบรรยากาศการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ: รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts