รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : High Vocational Certificate Program in Finance

เปิดสอน : ปวส. 2 ปี

นักบริหารงานด้านการเงินที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณและทักษะของการใชเทคโนโลยี และการให้บริการ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ บูรณาการร่วมกับการทำงาน ภายใต้ความมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)

  • ภาคปกติ 5,000 บาท

กองทุนกู้ยืม : กยศ.

แนวทางการประกอบอาชีพ

  1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทั้งราชการและเอกชน
  2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
  3. ผู้ประกอบการ
  4. ตัวแทน/นายหน้า บริษัทประกันภัย
  5. นักลงทุนอิสระ/นักลงทุน

หลักสูตร 2 ปี

  1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มสาขาวิชาพาณิชยการหรือเทียบเท่า
  2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด