คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วม Liuzhou Railway Vocational Technical College (LRVTC) ประเทศจีนวางแผนกิจกรรมวิชาการด้านระบบราง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมร่วมกับ LRVTC ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบราง เมืองหลิวโจว ของประเทศจีน โดยทาง มทร.อีสาน ประกอบด้วยอาจารย์จากหลักสูตรด้านระบบราง และหลักสูตรการจัดการธุรกิจทางราง คณะบริหารธุรกิจ และศูนย์ศึกษานานาชาติ สำหรับทาง LRVTC ประกอบด้วย Mr. Liu Gongmin, Vice Dean of the School of Communication and Signal Technology, Lei Liangui, Vice Dean of the School of Transportation Management และ Mr. Chen Yusong, Vice Dean of International Education College โดยการประชุมครั้งนี้เป็นวางแผนสำหรับกิจกรรมที่จะมีการดำเนินการร่วมกันของทั้ง 2 หน่วยงานตามที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งวันนี้ได้ข้อสรุปคือ การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านระบบราง และไปฝึกปฏิบัติที่ LRVTC รวมถึงการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา เป็นโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในเทอมที่ 2 ของปีการศึกษา 2566 นี้ โดยอธิการบดี มทร.อีสาน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจากจุดเน้นของมหาวิทยาในด้านของ Logistic and Transportation การประชุมครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมจุดเน้นของทางมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการเรียนการสอนด้านระบบรางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยในการสร้างความเป็นนานาชาติอีกด้วย

อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts