รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : High Vocational Certificate Program in Retail Business Management

เปิดสอน : ปวส. 2 ปี

ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นนักปฏิบัติด้านการค้าปลีกอย่างครอบคลุม และครบวงจรของการบริหารธุรกิจค้าปลีก มีความพร้อมและความสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านการค้าปลีกของประเทศ

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)

  • ภาคปกติ 5,000 บาท

กองทุนกู้ยืม : กยศ.

แนวทางการประกอบอาชีพ

  1. พนักงานฝ่ายสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์
  2. พนักงานฝ่ายออกแบบและตกแต่งร้านค้าปลีก
  3. พนักงานฝ่ายงานธุรกิจบริการทุกรูปแบบ
  4. พนักงานฝ่ายงานธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้านหรือธุรกิจค้าปลีกทางอินเตอร์เน็ต
  5. พนักงานบริการในงานธุรกิจค้าปลีกระบบแฟรนไชส์
  6. พนักงานฝ่ายศูนย์กระจายสินค้า
  7. ประกอบอาชีพอิสระ
  8. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

หลักสูตร 2 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า