ข่าวกิจกรรม – คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

ข่าวกิจกรรม

Home/ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ อบต.กระเบื้องใหญ่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน U2T เฟส 1 เพื่อต่อยอดสู่เฟส 2

2022-07-08T13:24:08+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ อบต.กระเบื้องใหญ่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน U2T เฟส 1 เพื่อต่อยอดสู่เฟส 2 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ อบต.กระเบื้องใหญ่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน U2T เฟส 1 ณ อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมีคณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และบุคลากรจาก อบต.กระเบื้องใหญ่ เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาชุมชนต่อยอดสู่ เฟส 2 U2T for BCG ตำบลกระเบื้องใหญ่ สู่การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG และการพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเน้นความรู้และการลงมือปฏิบัติจริง ในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนบนแพลตฟอร์มดิจิทัล การพัฒนารูปแบบธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างคอนเทนต์ให้ปังและการเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ อบต.กระเบื้องใหญ่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน U2T เฟส 1 เพื่อต่อยอดสู่เฟส 22022-07-08T13:24:08+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์

2022-07-01T14:35:36+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับสถาบัน RMUTI Institute for Strategy and Competitiveness ได้กำหนดจัดโครงการ “อบรมให้ความรู้ด้านกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขัน (Strategy and competitiveness)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom  โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณธานินทร์ เอื้ออภิธร Chief Executive Officer (CEO) Learn Balance Group ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “What is Strategy” การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญในเรื่องกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์2022-07-01T14:35:36+07:00

สโมสนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

2022-06-30T11:42:52+07:00

สโมสนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง ภายในกิจกรรมได้มีการแนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และยังมีกิจกรรมการมอบตัวเป็นศิษย์ โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 มากกว่า 1,100 คน และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และให้แนวคิดการศึกษาในการเป็นนักศึกษาใหม่อีกด้วย สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้การควบคุมการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

สโมสนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 25652022-06-30T11:42:52+07:00

สาขาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาโลจิสติกส์ให้มีทักษะเพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ

2022-06-28T13:36:14+07:00

สาขาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาโลจิสติกส์ให้มีทักษะเพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาโลจิสติกส์ให้มีทักษะเพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on approach for Logistics management) ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านความคิดเชิงระบบ ภาษา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยวิทยากร อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความสำคัญในการมีทักษะเพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) และให้นักศึกษามีความพร้อมต่อการเป็นบัณฑิตในยุค 4.0 (ศตวรรษที่ 21) ซึ่งมีนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสตกส์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการ 80 คน

สาขาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาโลจิสติกส์ให้มีทักษะเพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ2022-06-28T13:36:14+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

2022-06-27T11:00:57+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 6/2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ได้แก่ อาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” อาจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” และอาจารย์ ดร.สุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี กรณีเทียบตำแหน่งทางวิชาการให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”2022-06-27T11:00:57+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2022-06-22T14:54:10+07:00

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ในรูปแบบการประเมินผ่านระบบออนไลน์ ZOOM การตรวจประเมินฯ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัทณรงค์ จัตุรัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล จันทร์เรือง ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย อาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ รายงานผลการดำเนินการ สำหรับการตรวจประเมินฯ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิช ถิระโคตร และ ดร.เอกชัย แซ่จึง ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี อาจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ งามสนิท และอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย กิ่งสีดา รายงานผลการดำเนินการ [...]

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2022-06-22T14:54:10+07:00

สาขาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน

2022-06-22T11:05:57+07:00

สาขาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษา มีการอบรมให้ความรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบ LMS โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา และอาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร การอบรมพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์วรันณ์ธร วิมุตติสุขสุนทร การอบรมพื้นฐานด้านการจัดการทั่วไป โดย อาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน และ อาจารย์แพนศรี บาตรโพธิ์ และการอบรมพื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์ โดยอาจารย์ ดร. ธนพงษ์ จำปาหอม และ อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัวกับสถานศึกษาใหม่และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปรับทัศนคติการเรียนในระดับที่สูงขึ้น

สาขาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน2022-06-22T11:05:57+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน

2022-06-20T16:35:39+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษา มีการอบรมให้ความรู้หัวข้อ Learning Management System โดยคุณปวีณา นาดี คุณอาภาพร สุประดิษฐ์ และคุณอาจารี จรานุวัฒน์ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบ LMS การอบรมหัวข้อ ทักษะการสื่อสารในยุคดิจิทัล โดย อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย กิ่งสีดา การอบรมหัวข้อ Effective Communication โดยอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน และอาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ไพลกลาง การอบรมหัวข้อ Design Thinking โดยอาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ และการอบรมหัวข้อ System Flowchart โดยอาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง และอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย กิ่งสีดา นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมการแนะนำให้นักศึกษารุ่นพี่รู้จักกับรุ่นน้อง โดยเป็นการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการปรับตัวเพื่อให้นักศึกษาวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัลบั้มภาพกิจกรรม https://bit.ly/3tMp4PN [...]

สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน2022-06-20T16:35:39+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ในการใช้ห้องเรียน Creative Room

2022-06-17T15:27:05+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ในการใช้ห้องเรียน Creative Room วันที่ 17 มิถุนายน 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ที่จัดการเรียนสอนห้อง Creative Room โดยคณะบริหารธุรกิจได้ปรับปรุงห้อง Creative Room เพื่อรองรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบรรยายและเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มเพื่อนำเสนอโครงงาน จำนวน 5 ห้อง โดยได้รับความร่วมมือจากทางบริษัท LANNACOM จำกัด ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร คุณอดิศักดิ์ ไชยแก้ว คุณธีรธรรม บุญประภาพันธุ์ และคุณสาโรจน์ แจ่มกลาง มาให้คำแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถใช้งานระบบภายในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะบริหารธุรกิจ เตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ในการใช้ห้องเรียน Creative Room2022-06-17T15:27:05+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการ Fin’ Junior 4.0 เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่

2022-06-17T14:14:09+07:00

สาขาการเงิน จัดโครงการ Fin’ Junior 4.0 เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สาขาการเงิน จัดโครงการ Fin’ Junior 4.0 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นได้มีการแนะนำคณาจารย์ในสาขา และได้เชิญศิษย์เก่าสาขาการเงิน คุณปัณณวัตร์ แพธนาธีระวงศ์ จากธนาคารทหารไทยธนชาต สาขานครราชสีมา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการเรียนรู้ในคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน และคุณอภิสิทธิ์ เศษกลาง จากบริษัท อะฟิล อินเตอร์กรุ๊ป มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เส้นทางประกอบอาชีพ และได้มีการแนะนำการลงทะเบียนในระบบ ESS และการใช้บริการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลภา เปรื่องเวทย์ และการทำกิจกรรมที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน

สาขาการเงิน จัดโครงการ Fin’ Junior 4.0 เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่2022-06-17T14:14:09+07:00
Go to Top