โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

ข่าวกิจกรรม

Home » ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2565

2022-01-18T16:20:46+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2565 วันที่ 18 มกราคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยฯ ให้สมควรได้รับโล่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2565 ประกอบด้วย - บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ นายพิเชฐ จันทรเชย - อาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น ด้านสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ได้แก่ ผศ.ดร.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส - อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนมากกว่า 10 ปี ได้แก่ ผศ.ดร.พร้อมพร ภูวดิน และ ผศ.ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน - อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนน้อยกว่า 10 ปี ได้แก่ อาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี - ศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา และนายอาทิตย์ เห็นสุข - นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น ได้แก่ นายศิวะพล ศรีโภชน์

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับโล่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 25652022-01-18T16:20:46+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting

2022-01-13T13:10:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting วันที่ 13 มกราคม 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจาก สกอ. และ TQR มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน เขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) ให้มีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมวิพากษ์การเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างกิจกรรมและส่งเสริมนักศึกษา ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในการดำเนินโครงการนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน และนำความรู้ไปเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting2022-01-13T13:10:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

2022-01-04T09:51:35+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 4 มกราคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK สำหรับบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานที่อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

คณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-192022-01-04T09:51:35+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจ

2021-12-28T16:39:57+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 ให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจ โดยมี คุณดวงพร ลิ้มสกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด รับมอบกระเช้าแทนคุณมารุต ชุ่มขุนทด ผู้จัดการบริษัท คลาสคาเฟ่ จำกัด และ คุณพันธวิทย์ อนุศรี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับมอบกระเช้าแทน คุณชัยวัฒน์ โชคถาวร ผู้จัดการบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจ2021-12-28T16:39:57+07:00

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัอบรมหลักสูตรในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9

2021-12-24T15:51:02+07:00

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัอบรมหลักสูตรในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564 ณ สตาร์เวลล์ การ์เดนโฮม รีสอร์ท ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรการสื่อสาร รับโทรศัพท์ การพูดในที่ชุมชน บุคลิกภาพ การแต่งกาย โดยมี อาจารย์กิตติมา ทางนะที, อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร, อาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน และอาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการสื่อสารกับผู้ฟังด้วยบุคลลิกที่มีความน่าเชื่อถือ เข้าใจถึงเรื่องพื้นฐานการพูดในที่สาธารณะ ความหมายและขั้นตอนในการเตรียมการพูด เทคนิคการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสในการฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะอย่างเชี่ยวชาญ

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัอบรมหลักสูตรในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 92021-12-24T15:51:02+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่

2021-12-23T14:47:13+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยได้นิมนต์พระจำนวน 9 รูปจากวัดสนวน วัดคอหนองบัว และวัดโค้งกระชาย ตำบลหนองไข่น้ำ ทำพิธีทางศาสนาพุทธ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีจุดคัดกรอง เจลล้างมือ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่2021-12-23T14:47:13+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแห่งสังคม (Social Enterprise)

2021-12-23T14:50:50+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแห่งสังคม (Social Enterprise) วันที่ 22 ธันวาคม 2564 งานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแห่งสังคม (Social Enterprise) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting ณ โรงแรมสบาย โฮเทล นครราชสีมา โดยได้รับเชิญวิทยากร คุณธิดารัตน์ ชัยเสน นักพัฒนาธุรกิจชุมชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี นครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “กิจการเพื่อสังคม สร้างความยั่งยืน ท้องถิ่นไทย” จากนั้นเป็นการแข่งขันตอบคำถาม หัวข้อ “กิจการเพื่อสังคม สร้างความยั่งยืนท้องถิ่นไทย” ผ่าน Google Form โดยนักศึกษาที่ตอบคำถามได้เกินร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ กิจกรรมดังกล่าว มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล เข้าร่วมกว่า 300 คน

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแห่งสังคม (Social Enterprise)2021-12-23T14:50:50+07:00

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ในโอกาสมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565

2021-12-20T14:52:38+07:00

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ในโอกาสมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 วันที่ 20 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยรองคณบดีทั้ง 4 ฝ่าย เข้าพบท่าน รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยพัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการ, อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน, ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในโอกาสมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ในโอกาสมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 25652021-12-20T14:52:38+07:00

นักศึกษาสาขาการเงิน นำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCAME 2021

2021-12-21T08:52:06+07:00

นักศึกษาสาขาการเงิน นำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCAME 2021 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวพิมลพรรณ มุสิกา นักศึกษาชั้นปีที่ 4/4 สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และนางสาวธิดารัตน์ ภูมิสนิท นักศึกษาชั้นปีที่ 4/4 สาขาวิชาการเงิน นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันโควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ และ ผศ.ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการจัดการการศึกษาและสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2564 (NCAME 2021) ภายใต้หัวข้อ “การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลักในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19” ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

นักศึกษาสาขาการเงิน นำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCAME 20212021-12-21T08:52:06+07:00

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing

2021-12-18T01:29:46+07:00

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing วันที่ 15 ธันวาคม 2564 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการบัญชีด้านวิชาการและสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Microsoft Teams เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing ครั้งที่ 1 (Microsoft Excel) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ และอาจารย์พรพิมล อิฐรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการบัญชี สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาการบัญชีให้มีความรู้ และบูรณาการศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี การบัญชีบริหาร และระบบสารสนเทศทางการบัญชี รวมถึงด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing2021-12-18T01:29:46+07:00
Go to Top