รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : High Vocational Certificate in Marketing

เปิดสอน : ปวส. 2 ปี

นักการตลาดที่มีทักษะการคิดอย่างสรรค์ กำหนดกลยุทธ์การตลาด วิจัย และบริหาร การตลาด มีทักษะการสื่อสารทางการตลาด พร้อมในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในองค์กรธุรกิจ ที่จะนำมาซึ่งการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ภายใต้ความมีคุณธรรมและจรรยาบรรณใน วิชาชีพ

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)

 • ภาคปกติ 5,000 บาท

กองทุนกู้ยืม : กยศ.

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Strategic Marketing Planner)
 2. นักวิจัยตลาด หรือ นักวิเคราะห์การตลาด (Market Researcher or Marketing Analyst)
 3. นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)
 4. นักการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketer)
 5. นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
 6. ที่ปรึกษาด้านการตลาด (Marketing Consultant)
 7. นักสื่อสารเนื้อหาทางการตลาด (Content Marketing)
 8. นักจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)
 9. นักโฆษณา (Advertisers)
 10. นักวิชาการด้านการตลาด (Academic Marketer)
 11. ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Personal Business)

หลักสูตร 2 ปี

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า
 2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจทุกสาขา